Spring naar inhoud

Plastische chirurgie

Vraag: Wat is de regelgeving betreft plastische chirurgie uitgevoerd op een patiënt om een bepaalde handicap te genezen, (en) waarbij de chirurg wat van de natuurlijke uiterlijk van de patiënt kan veranderen?

Antwoord:

De bovengenoemde plastische chirurgie is toegestaan en wordt niet beschouwd als het veranderen van de schepping van Allah.

Moge Allah ons succes schenken! Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Vicevoorzitter – Sheikh Abdoel-Razzaq ‘Afify
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghudayyan
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Bron: alifta.com

Haar crèmes en hun effect op de geldigheid van de Woedoe

Vraag:

Er zijn velen soorten haar crèmes. Voorkomen crèmes en andere haar producten gemaakt van een stroperige substantie het water van het bereiken van het haar? En wat is dan de regelgeving over de wassing? Geeft u alstublieft advies, moge Allah u belonen! 

Antwoord:

De type haar crème die een dichtheid heeft die water belet van het bereiken van de huid, moet verwijderd worden voordat de Woedoe verricht wordt. Aan de andere kant, de soorten (crèmes) die geen dichtheid kennen hebben geen enkele effect op de geldigheid van Woedoe. Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoel Aziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Vicevoorzitter – Sheikh Abdoel Aziz Al Al-Sheikh
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghudayyan
Lid – Sheikh Saalih Al-Fawzan
Lid – Sheikh Bakr Abou Zaid

Bron: alifta.com

Wat is Islam - Deel 5: De Openbaring van de Islam

5.1 Openbaring van de Islam

De religie werd geopenbaard terwijl de Joden en Christenen in grote oppositie waren. De Joden stonden bekend om hun misbruik van hun profeten; zij doodden een aantal van hen en spraken onterecht kwaad over anderen, dus hoe zit het met de onfeilbare en de beste van Allah’s schepselen (Mohammed).

De Christenen gingen tot het uiterste in het aanbidden van Jezus, bewerend dat Allah de Verhevene deel uitmaakt van de drie-eenheid. Hierna werd de Islam geopenbaard om de waarheid te vestigen, valsheid teniet te doen, rechtvaardig en matig te zijn zonder overdrijving en nalatigheid. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zo maakten Wij jullie (ware moslims; ware gelovigen van het Islamitische monotheïsme, ware volgers van de Profeet vrede zij met hem en zijn Soennah) tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie.” (Soerat Al-Baqarah: 143)

Allah Geprezen is Hij, heeft de mensen van het Boek verboden en gewaarschuwd tegen overschrijding van de grenzen en waarschuwde deze gemeenschap tegen het volgen hun pad, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“O Lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid.” (Soerat An-Nisaa': 171)

Het is vermeld in de authentieke Hadieth boek van Al-Boekharie dat Omar Ibn ul-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vereer mij niet zoals de Christenen ‘Iesa (Jezus) hebben vereerd, de zoon van Maryam (Maria). Voorwaar ik ben een dienaar dus noem mij de dienaar van Allah en Zijn Boodschapper.”

Het is authentiek overgeleverd van Ibn ‘Abbaas (Moge Allah tevreden met beide zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Overschrijdt niet de grenzen in je geloof, want voorwaar degenen voor jullie waren vernietigd vanwege hun overdrijving in het geloof.” (Ibn Maadjah)

De profijten van de Islam zijn ontelbaar; hoe kan dit niet zo zijn terwijl de Islam de weg is van Allah Die alles weet, absolute wijsheid en onweerlegbare bewijs heeft. Hij is de Alwijze en de Alwetende in elke zaak, Hij beveelt en stelt wetten vast voor Zijn dienaren.

Onze Boodschapper (vrede zij met hem) heeft niets weggelaten in het uitnodigen naar het goede en het leiden van de moslims. En hij liet geen kwaad begaan of hij waarschuwde ertegen. Abdoellah ibn ‘Amr ibn ul-‘Aas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het is de plicht voor iedere Profeet die door Allah gestuurd is, om zijn volgelingen te leiden naar hetgeen dat hij wist dat goed voor hen was, en te waarschuwen tegen hetgeen dat hij wist dat slecht voor hen was.” (overgeleverd door Moslim)

Evenzo heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
“Ik ben gezonden om de nobele karakter eigenschappen te vervolmaken.”
(Authentiek verklaard in Moesnad van imam Ahmad)

Dezelfde overlevering is overgeleverd door Hafid Al-Khara’ty met een goede keten van overleveraars: “Ik ben gezonden om de morele gedragscode te vervolmaken.” (Moesnad van imam Ahmad)

Tot slot merken we op dat er vandaag de dag vele mensen inclusief ongelovigen, polytheisten en mensen van het Boek (Joden en Christenen) de islam binnen treden. Dit is inderdaad een indicatie van het falen van andere religies en filosofieën in het brengen van rust, vrede en geluk aan de mensen. Het is de plicht van moslims en vooral de predikers om hun activiteiten onder deze mensen uit te breiden waarbij ze hun uitnodigen naar de weg van Allah.

Maar alvorens dit te doen moeten we niet vergeten om ons aan de islam te houden middels kennis en deze kennis in praktijk te brengen (goede daden verrichten).
Waarlijk, de mensheid heeft dringende behoefte aan mensen die ze van de duisternis halen en brengen naar het licht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: “Voorwaar ik behoor tot de Moslims.” (Soerat Al-Foessilaat: 33)

Moge Allah ons predikers van het goede maken, diepe kennis van ons geloof schenken en succes geven in het uitnodigen (van de mensen naar onze geloof). Voorwaar, Hij is de Heer van alles en de Almachtige. Moge Allah’s vrede en zegeningen zijn met Mohammed, zijn familie en de metgezellen.

 Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

Wat is Islam? - Deel 4: Islam geloof van alle Profeten

4.1 Islam: geloof van alle Profeten

Islam is het geloof van Fitrah (d.w.z. de natuurlijke aanleg) waarop Allah de mensheid schiep. Het is de missie van voorgaande Profeten en Boodschappers. Iedere Profeet riep zijn volk op om de islam te omarmen. Allah (Verheven is Hij) vermeldt in Zijn Voortreffelijk Boek de vader van alle Profeten en Vriend van Allah, Ibrahim (vrede zij met hem):

“En wie keert zich af van de godsdienst van Ibrahim (d.w.z. islamitisch monotheïsme), anders dan wie zichzelf voor de gek houdt? En voorzeker hebben Wij hem uitverkoren in de wereld, en voorwaar, hij behoort in het Hiernamaals tot de oprechten. En (gedenkt) toen zijn Heer tot hem zei: “Onderwerp jezelf (aan Mij; d.w.z. wees een moslim).” Hij zei: “Ik onderwerp mij (als een moslim) aan de Heer der Werelden.” En Ibrahim droeg aan zijn kinderen en aan Ya’qoeb op: “O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft godsdienst voor jullie gekozen, sterft daarom niet, behalve in het geloof van de Islam (als moslims).” (Soerat Al-Baqarah: 132-133)

Allah zond Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) met deze voortreffelijke geloof toen de mensen van het Boek, de Joden en Christenen, in een staat van achteloosheid en afwijking verkeerden nadat ze de Thora en de Evangelie, door toe te geven aan hun verlangens, hebben veranderd. Vandaar dat de Joden en Christenen de kant van de ongelovigen van Qoeraysh (d.w.z. de stam waartoe de Profeet behoorden en die in Mekka was) kozen om de Profeet (vrede zij met hem) en zijn missie te verslaan. Met name de Joden waren hier fel in; alhoewel zij hem kenden via hun Boek (de Thora) en zij bevolen waren om hem te volgen en te geloven in zijn missie.
Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “Degenen aan wie Wij de Schrift (Joden en Christenen) hebben gegeven, kennen hem (Mohammed vrede zij met hem) zoals zij hun zonen kennen.” (Soerat Al-Baqarah: 286).

Verder is het vermeld in de authentieke Hadieth boek van Moeslim dat Aboe Hoerayrah (moge Allah met hem tevreden zijn) overleverde dat Profeet (Vrede zij met hem) zei: “Bij Hem in wiens handen de ziel van Mohammed ligt, geen Jood of Christen uit deze gemeenschap die van mij hoort en zijn geloof in hetgeen waarvoor ik ben gestuurd niet bevestigd, en in deze staat (van ongeloof) sterft; hij zal één van de inwoners van de Hel zijn.”

Zodoende heeft de Profeet (vrede zij met hem) toen hij zich in Medina vestigde, uitnodigingen gestuurd naar de koningen op aarde uit die tijd om hun tot de Islam op te roepen zodat zij vanuit de duisternis naar het licht werden gebracht.
Het (de missie van de islam) is in enkele woorden door Rabee’ ibn ‘Aamir (moge Allah tevreden met hem zijn) uitgelegd toen de Perzische Commandant, Rustom, hem vroeg: “wie ben je?” Hij antwoordde; “Wij zijn mensen die Allah heeft gestuurd om ieder die Hij wil uit de aanbidding van slaven te halen en te brengen naar de aanbidding van Allah alleen; uit de bekrompenheid van deze wereld naar de uitgestrektheid van deze wereld en het Hiernamaals, en uit de onrechtvaardigheid van andere geloven naar de rechtvaardigheid van de Islam.”

Deze definitieve religie is geopenbaard om zaken recht op juiste orde te stellen en de mensen te leiden naar de goede richting dat onder andere Tawied (d.w.z. geloven dat Allah de Enige Heerser en Schepper is en dat Hij alleen het recht heeft om aanbeden te worden) bevat, het geloven in Zijn Profeten en Boodschappers, (mensen) uitnodigen naar Tawhied en onderwerping aan Allah.

Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

>>> Lees hier Deel 5 <<<

Allah zien in dit leven

Vraag:

Wat is de regelgeving over een man die claimt dat hij in een staat van wakkerheid de Profeet (vrede zij met hem) gezien heeft, de Maagd Maryam (vrede zij met haar) die ‘Iesaa (vrede zij met hem) borstvoeding geeft, en de zielen van gelovigen zwevend boven de graven? Hij claimt ook dat Hij Allah (Verheerlijkt en Verheven is Hij) gezien heeft.

Antwoord:

Beweren dat je de Profeet (vrede zij met hem) na zijn dood gezien hebt terwijl je wakker bent, is vals. Eveneens het zien van Maryam en haar zoon, de zielen van de gelovigen zwevend boven de graven en het zien van Allah (Verheerlijkt en Verheven is Hij).

Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Vicevoorzitter – Sheikh Abdoel-Razzaq ‘Afify
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghoedayyan
Bron: alifta.com

Zakaat over gouden sieraden betalen

Vraag: Ik wil u vragen om mij en andere moslims te vertellen over de Zakaat (d.w.z. de verplichte liefdadigheid) dat verschuldigd is op gouden en zilveren sieraden die bedoeld zijn als gebruik voor versiering en niet als een investering. Sommige mensen zeggen dat er geen Zakaat verplicht is op zilveren en gouden sieraden die bedoeld zijn voor het dragen ervan, terwijl andere zeggen dat het wel verplicht is ongeacht ze bedoeld zijn om gedragen te worden voor de sier of als investering. Zij beweren dat de overleveringen (Hadieth) over de verplichting van Zakaat over sieraden die bedoeld zijn om gedragen te worden, sterker zijn dan de overleveringen waarin bepaald wordt dat er geen Zakaat verschuldigd is. Stuur mij een duidelijke schriftelijke Fatwa, en moge Allah u belonen voor het in dienst zijn van de islam en moslims.

Antwoord:

De moslim geleerden zijn het eens over de verplichting van Zakaat op gouden en zilveren sieraden die niet gedragen worden, of (sieraden die) gekocht zijn voor de handel of dergelijke doeleinden. Maar als het om sieraden gaat die als versiering gedragen of verhuurd worden, zoals zilveren ringen of vrouwen sieraden of toegestane decoratieve wapens, verschillen de geleerden in mening over de verplichting van de Zakaat hierop. De meningen zijn als volgt onderverdeeld:

1. De mening die zegt dat het verplicht is
Sommige geleerden zijn van mening dat Zakaat verplicht is voor sieraden die als versiering gebruikt worden, zoals Allah zegt:

“En zij die het goud en het zilver oppotten en dit niet besteden op de Weg van Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing.” (Soerat At-Tawbah: 34)

Al-Qortoebi zij in zijn uitleg van dit vers:
“Ibn Oemar legde de betekenis van dit vers in de authentieke Hadieth boek van Al-Boekhaarie, toen een bedoeïen hem een keer vroeg over deze woorden van Allah:
“En zij die het goud en het zilver oppotten [Al-Kanz: het geld, de Zakaat dat niet betaald is]. (Soerat At-Taubah, vers 34),

Ibn Oemar zei: “Dit vers waarschuwt degene die zilver en goud oppotten zonder Zakaat erover te betalen, aangezien dit (de genoemde vers) er al was voordat (de vers over) Zakaat geopenbaard werd, en wanneer het werd geopenbaard heeft Allah het als reiniging voor de bezittingen gemaakt.”

Vele overleveringen zijn overgeleverd met hetzelfde verband zoals de Hadieth overgeleverd door Abou Daawoed, An-Nasa’ie en At-Tirmidhi, van Amr Ibn Shoe’aib die verhaalde van zijn vader, die het vertelde van zijn grootvader zeggende:
“Een vrouw kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en haar dochter was met haar. Op de pols van haar dochter waren twee zware gouden armbanden. Hij zei tegen haar: ‘Heb je de Zakat erover betaald?’ Ze zei: ‘Nee.’ Toen zei hij: ‘Zul je op je gemak zijn als Allah twee armbanden van vuur rond jje polsen zet op de Dag der Opstanding?’ Ze nam ze af en gaf ze aan de Profeet (vrede zij met hem) en zei: ‘Ze zijn voor Allah en Zijn Boodschapper.” [dit werd ook overgeleverd door Abou Dawoed in zijn Sunan]

Het is overgeleverd door al-Hakim in zijn ‘Moestadrak’, Al-Daraqotnie en Al-Bayhaqie in hun ‘Soenan’, op gezag van ‘Aa'ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam naar me toe en zag mij zilveren ringen dragen en hij vroeg: ‘Wat is dit, o ‘Aa'ishah?’ Ik antwoordde: ‘Ik heb ze gemaakt om mezelf voor jou te sieren, O Boodschapper van Allah!’ Hij zei: ‘Heb je de Zakat erover betaald?’ Ik zei: ‘Nee’, of: ‘Wat Allah wil.’ Toen zei hij: ‘Hij zal je ervoor laten betalen in het Vuur."

Het was ook overgeleverd dat Oem Salamah zei: 'Ik droeg gewoonlijk gouden sieraden.’ Ik vroeg: ‘O Boodschapper van Allah!’ is dit een schat?’ Hij antwoordde: ‘Alles wat een bedrag bereikt waarover Zakaat verschuldigd is, is niet een schat wanneer de Zakat (ervoor) betaald is.” (overgeleverd door Aboe Dawoed)

2. De mening die zegt dat het niet-verplicht is
Aboe Oebaid zei in zijn boek ‘Al-Amwaal’: “Ismail Ibn Ibrahim overleverde van Ayoub, van Nafi’, dat Ibn Oemar zijn dochters met hun huwelijkskandidaten liet trouwen voor een bruidsshat van 10.000 dinars, inclusief 4000 dinars aan sieraden. Zij betaalden geen Zakat hierover.” (Aboe Oebaid, al-Amwaal, blz. 540)

Verder zei Aboe Oebaid dat Ismail Ibn Ibrahim overleverde van Ayoeb dat Amr Ibn Dinar zei: “Wanneer Jabir Ibn Abdoellah gevraagd werd; is er Zakat op sieraden?’ antwoordde hij: ‘Nee.’ Hij werd gevraagd: ‘Zelfs als de waarde ervan meer dan 10.000 dinar is?’ Jabir zei: ‘Zelfs als de waarde meer dan dat is.” (Aboe Oebaid, al-Amwaal, blz. 540)

In antwoord op de overlevering over de verplichting om Zakaat te betalen op sieraden; sommige geleerden zeggen dat hun keten van overleveraars (van de overlevering) zwak (da’ief) zijn en ze kunnen niet worden gebruikt. Ibn Hazm zei in zijn boek ‘Al-Moehalla’: “Dit zijn zwakke overleveringen die niet mogen worden gebruikt.”

Al-Tirmidhi zei na het vertellen van de eerder genoemde Hadieth overgeleverd door `Amr ibn Shoe’aib van zijn vader (die het verhaalde) van zijn grootvader die zei: “Er is niets in dit hoofdstuk authentiek van de Profeet (vrede zij met hem) overgeleverd.” Ibn Badr Al-Mawsilie gaf commentaar in zijn boek ‘Al-Moeghnie ‘an Al-Hifdh wal-Kitaab,’ dat er niets authentiek is in het hoofdstuk "Zakaat over sieraden" en zei: “Er is niets in dit hoofdstuk authentiek van de Profeet (vrede zij met met hem) overgeleverd.”

Al-Shawkanie gaf als commentaar in zijn boek ‘Al-Sayl Al-Jarraar’ op (het boek) “Al-Moeghnie 'an Al-Hifdh wal-Kitaab" door te zeggen: “Geen authentieke Hadieth was overgeleverd aangaande Zakaat over sieraden.
Sommige geleerden geloven dat de Zakaat verplicht is als het (de sieraden) niet gebruikt wordt.

3. De aanbevolen mening
De aanbevolen mening over deze kwestie is dat Zakaat verplicht is voor sieraden als zij de Nisab (het minimum bedrag waarover Zakaat verschuldigd is) bereiken, of wanneer dit gebeurt in combinatie met andere zilver, goud, of andere commerciële goederen die men bezit, zoals vele overleveringen een algemene verplichting tonen om Zakaat te betalen op zilver en goud en er is niets specifiek voor zover we weten. Ook de eerder genoemde overleveringen overgeleverd door 'Abdoellah Ibn Amr Ibn Al-'Aas, `Aa'isha, en Oem Salama hebben goede ketens van overleveraars en correcte teksten, dus er moet ernaar gehandeld worden.

Wat Al-Tirmidhi, Ibn Hazm en Al-Mawsilie betreft, zij vonden deze overleveringen als zwak en dit is onjuist voor zover we weten. Al-Tirmidhi (moge Allah genadig zijn met hem) is vrijgesteld voor zijn mening, omdat hij de overlevering meldde overgeleverd door 'Abdoellah Ibn Amr door zwakke bronnen. Maar Aboe Dawoed, Al-Nasa'ie, en Ibn Maadjah hebben een andere versie van deze Hadieth overgeleverd en die is wel authentiek. Wellicht dat Al-Tirmidhi deze versie niet kende.

En het succes komt van Allah. Moge Allah’s vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Co-voorzitter - Sheikh Abdoel-Razzaq `Afify
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghoedayyaan
Bron: alifta.com 

Zakaat over lening betalen

Vraag:

Ik heb 300.000 riyal geleend van het vastgoed-ontwikkelings-fonds om mijn huis waar mijn familie en ik wonen te herbouwen. Omdat ik deels eigenaar ben van het gebouw, krijg ik wat geld van het huren ervan en betaal ik elke jaar de verplichte Zakaat over dit geld.

Kunt u duidelijk maken of ik de lening moet aftrekken van de hoeveelheid geld waarover ik Zakaat betaal, of dat de lening niet beschouwd wordt als een schuld en dus moet toevoegen aan de som (geld) waarover Zakaat verplicht is. Informeer mij wat ik moet doen om correct te handelen.

Antwoord:

De correcte mening van de islamitische geleerden is dat het niet relevant is voor de berekening van Zakaat; of het geld afkomstig is van een schuld of niet. De profeet (vrede zij met hem) gebruikte zijn vertegenwoordigers voor het verzamelen van de Zakaat en het schatten van de hoeveelheid fruit dat in Zakaat betaald moet worden, en hij beval hun niet om te bepalen of de mensen schulden hadden of niet.
Dus je dient Zakaat over jouw bezittingen te betalen, inclusief het geld dat je van de fonds geleend hebt.

En het succes komt van Allah. Moge Allah’s vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdoellaah Ibn Baaz
Lid - Sheikh Abdoel-Razzaq `Afify
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Bron: alifta.com Fatwa’s Permanente Commissie,
eerste collectie, volume 9, pagina: 185. 

Vraag:

Wat is het oordeel over een man die getuigt dat er geen god het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en het gebed verricht, maar geen Zakaat (d.w.z. de verplichte liefdadigheid) betaalt? Als deze persoon weigert om Zakaat te betalen, wordt het dodengebed voor hem verricht als hij sterft?

Antwoord:

Zakaat is één van de pilaren van de Islam en als iemand het opgeeft, ontkennend dat het verplicht is, dan dienen de regels (van Zakaat) aan hem te worden uitgelegd. Als hij echter nog steeds weigert om de Zakaat te betalen (en de verplichting ervan blijft ontkennen), wordt hij als een ongelovige beschouwd en na zijn dood mag het dodengebed voor hem niet verricht worden noch mag hij begraven worden in een islamitische begraafplaats.

Maar als iemand uit gierigheid afziet van het betalen van Zakaat terwijl hij gelooft dat het een religieuze verplichting is, dan zal hij een grote zonde begaan maar hij wordt niet beschouwd als een ongelovige. Als hij in dit geval sterft, dient zijn lichaam te worden gewassen en het dodengebed wordt voor hem verricht en Allah kan hem straffen of vergeven op de Dag des Oordeels.
En het succes komt van Allah. Moge Allahs vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:

Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Lid - Sheikh Abdullah Ibn Ghoedayyan
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Bron: alifta.com Fatwa’s Permanente Commissie, eerste collectie, volume 9, pagina: 185.

Waar komt Allah vandaan? 

Waar komt Allah vandaan: Ééns kwam een joodse man naar cAlie, neef van de Profeet Mohamed (vrede zij met hem) en één van zijn metgezellen,  en vroeg hem:

“Wanneer bestond jouw Heer (Allah) voor het eerst?” de gezichtskleur van Ali veranderde en hij antwoordde: “Hij (Allah) bestond reeds toen er nog geen begin was;  Zijn Wezen werd door niets voorafgegaan; Zijn Bestaan is er zonder oorzaak, en kent geen begin noch een einde. Er komt geen einde aan de  middelen die Hij bezit, omdat allen Hem (de Almachtige) om iets smeken.” Daarna aanvaardde de jood de islam

De Islam vertelt ons dat Allah altijd heeft bestaan en er nooit een tijd geweest is waar Hij niet bestond. Zo gezegd, Hij is de Eeuwige, zonder begin en zonder eind. Hij is de Enige Schepper en Onderhouder van al hetgeen dat bestaat. Allah heeft geen partners of gelijken, noch nakomelingen. Hij is niet wat Hij schept noch is Hij hiermee te vergelijken.

Toen de polytheisten (d.w.z. de veelgodenaanbidders) de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) naar de afkomst van zijn Heer vroegen, openbaarde Allah de volgende verzen  waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Hij is Allah, de Enige. (Hij is) Allah, de Zelfgenoegzame (van Wie iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan Hem.”
(Koran: Hoofdstuk 112: vers 1-4)

Verder noemt Allah Zichzelf bij een aantal Namen (die gekoppeld zijn aan Zijn Verheven Eigenschappen) en drie ervan zijn:

  • ‘Al-Awwal’ (d.w.z. de Eerste): Allah is de Eerste en kent geen begin. Er is niets dat vóór Hem was of bestond.
  • ‘Al-Aakhir’ (d.w.z. de Laatste): Hij is de Laatste en kent geen eind. Allah heeft altijd bestaan en zal altijd voor eeuwig bestaan.
  • ‘As-Samad’ (d.w.z. de Zelfgenoegzame): Allah is Zelfgenoegzaam van Wie iedereen afhankelijk is. Hij is de Ene die wordt gezocht door Zijn schepping, terwijl Hij geen behoefte naar hun heeft.

Waarom heeft God ons geschapen?

Waarom heeft God ons geschapen? Allah zegt in Zijn Boek (de Koran) dat Hij alles niet geschapen heeft voor één of andere dwaas reden. Zo zegt Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet zinloos geschapen.”
(Koran: Hoofdstuk 44: vers 38)

Hij heeft ons geschapen met als doel Hem alleen, zonder partners of deelgenoten,  te aanbidden. Hierover zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
(Koran: Hoofdstuk 51, vers 56)

Allah heeft het universum geschapen als een test voor ons. Dit leven is niet onze eindbestemming. Het s een test om te kijken wie van ons de beste daden (van aanbidding) verricht, zoals Hij aangeeft:

“Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken. Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.”
(Koran: Hoofdstuk 67, vers 1-4)

De Koran verteld ons over de aard van de mens en hoe snel we de vele prachtige voorzieningen waar we dagelijks van worden voorzien, vergeten.

“En als tegenspoed de mens treft, dan roept Hij zijn Heer aan, tot Hem terugkerend; maar wanneer hem daarna een genieting van Hem (d.w.z. Allah) geschonken wordt, dan vergeet hij (de tegenspoed) waarvoor hij Hem voorheen aanriep, en kent hij deelgenoten naast Allah toe om van Zijn Weg te doen afdwalen. Zeg (tegen hen ‘O’ Mohammed): “Geniet maar even van je ongeloof: voorwaar, jij behoort tot de bewoners van de Hel.”
(Koran: Hoofdstuk 39, vers 8)

Zullen we alleen gebruik maken van een selectief geheugen en geen aandacht schenken aan hetgeen we te danken hebben aan onze Schepper en Onderhouder? Of zullen we dankbaar zijn, zelfs als we lijden aan een aantal ontberingen of tegenslagen in dit leven?

“Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij geëerd. Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij vernederd.”
(Koran: Hoofdstuk 89, vers 15-16)

Allah heeft ons geschapen en zoveel gunsten gegeven, en toch zijn we zo zorgeloos over Zijn recht om aanbeden te worden en we ontkennen de Dag des Oordeels waarin we allemaal ondervraagd zullen worden over Zijn Vrijgevigheid richting ons.

“O mens, wat heeft jou weggeleid van jou Heer, de (meest) Edele?
Degenen Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf? In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld? Nee, jullie ontkennen zelfs de Dag des Oordeels.”

(Koran: Hoofdstuk 82, vers 6-9)

Denk dus na over het doel en zin van dit korte wereldse leven. Jij bent niet zomaar doelloos op aarde geplaatst, maar jij bent hier voor een verheven doel; namelijk dat je jouw Schepper die jou op aarde heeft geplaatst en jou voorziet en onderhoudt, dankbaar bent en Hem alleen aanbidt. Zodat jij op de Dag des Oordeels, wanneer je terugkeert naar je Schepper, door Hem beloond wordt omdat je dit verheven doel hebt nagestreefd en toegepast in jouw wereldse leven. En je als beloning in het Hiernamaals voor eeuwig kunt genieten in het paradijs.