Spring naar inhoud

Allah, Geprezen en Verheven is Hij, is de Schepper van dit geweldige universum en Hij is Degene die alles wat zich in dit universum bevindt aan schepsel, voorziet en onderhoudt. Als we kijken hoe ongelooflijk. Allah beschikt over Perfecte Eigenschappen en kent geen enkele tekortkoming. Om erachter te komen welke Eigenschappen Allah bezit, moeten we kijken naar de authentieke overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) waarin hij ons verteld over Allah's Eigenschappen en naar de Koran verzen die hierover gaan:

Zijn Eenheid

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.”
(Soerat al-Ikhlaas: 1-2)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”
(Soerat al-Ikhlaas: 4)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: "Alle Lof komt Allah toe Die Zich geen zoon heeft genomen en Die geen deelgenoot heeft in Zijn Koninkrijk, noch heeft Hij enige helper wegens zwakheid." En verheerlijkt Hem met een grote verheerlijking.”
(Soerat al-Israa': 111)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige god naast Hem, anders zou elke god hetgeen hij schiep, voor zich houden, en sommigen van hen zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren. Kenner van het ongeziene en het geziene. Hij is verheven boven hetgeen zij (als deelgenoten) met Hem vereenzelvigen.”
(Soerat Al-Mo'minoen: 91-92)

Zijn Kennis (interpretatie van de betekenis):
Allah, de Verhevene, zegt:
“Hij weet alles wat de aarde binnengaat en wat er uit voortkomt en wat van de hemel nederdaalt en wat er naar opstijgt; Hij is de Barmhartige, de Vergevensgezinde.”
(Soerat Sabaa': 2)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke; niemand kent dit, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder dat Hij het weet, noch is er een korrel in de duisternis der aarde, noch iets dat groen of droog is, zonder dat het in een Duidelijk Boek is vermeld.”
(Soerat Al-An’aam: 59)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En geen vrouw wordt zwanger of brengt voort, zonder Zijn Kennis.”
(Soerat Faatir: 11)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“… opdat u zult weten dat Allah Macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in Zijn Kennis omvat.”
(Soerat At-Talaaq: 12)

Zijn Macht:

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Voorzeker, Allah is de Grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.”
(Soerat Adh-Dhaariyaat: 58)

Zijn Alhorendheid en Zijn Alziendheid:

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”
(Soerat ash-Shooera: 11)

En Hij, de Verhevene, zegt:
Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbidt Hem dus. En Hij is over alle zaken Toezichthouder.
(Soerat Al-An’aam: 102)

Zijn Wil

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Als je maar, toen je jouw tuin binnentrad, had gezegd: 'Het is zoals Allah wenst, er is geen macht dan aan Allah?' ”
(Soerat Al-Kahf: 39)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En indien Allah wilde, zouden zij, die na hen kwamen, elkaar niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen van hen geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkaar niet hebben bestreden, maar Allah doet wat Hij wil.” [Soerat Al-Baqarah; 253] 20
En Hij, de Verhevene, zegt:
“ En jouw Heer is de Behoefteloze, de Bezitter van Barmhartigheid. Als Hij wil, dan vaagt Hij jullie weg en stelt Hij na jullie als opvolgers aan wie Hij wil..” [Soerat Al-An’aam; 133]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islaam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was.”
[Soerat Al-An’aam; 125]
Zijn Liefde:
Allah, de Verhevene, zegt:
“…en doe goed: voorzeker!, Allah heeft hen lief, die goed doen.”
[Soerat Al-Baqarah; 195]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Zolang zij daarom getrouw jegens jullie zijn, wees dan getrouw jegens hen. Voorzeker!, Allah heeft de godvruchtigen lief.” [Soerat At-Tawbah; 7)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“Allah houdt van hen, die zich in berouw tot Hem wenden en zich rein houden.”
[Soerat Al-Baqarah; 222]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“ Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, vlog mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven.” [Soerat Ali-‘Imraan; 31)
En Hij, de Verhevene, zegt:
“En Hij is de Vergevende, de Liefdevolle.” [Soerat Al-Buruuj; 14]
Zijn Genade:
En Allah, de Verhevene, zegt:
“In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.”
En Hij, de Verhevene, zegt:
"Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken..” [Soerat Ghafir; 7]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“En Hij is Genadig voor de gelovigen.” [Soerat Al-Ahzaab; 43]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Jullie Heer heeft zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven.” (Soerat AL-An’aam: 54)
En Hij, de Verhevene, zegt:
“…en Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen.” [Soerat Al-A’raaf; 156]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Maar Allah is de Beste Beschermer en Hij is de Genadigste der Genadigen.” [Soerat Yoesoef; 64]

Zijn Gehoor:
Allah, de Verhevene, zegt:
“Waarlijk, Allah heeft de woorden gehoord van haar die bij jou (Mohammed) twisste over haar echtgenoot en tot Allah klaagde. En Allah hoorde het gesprek van jullie beiden aan. En Allah is Alhorend, Alzien.” [Soerat Al-Mujaadalah; 1]

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En voorzeker, Allah heeft de uiting gehoord van degenen (de Joden), die zeiden: "Allah is arm en wij zijn rijk." “ [Soerat Ali-‘Imraan; 181

En Hij, de Verhevene, zegt:
“Of denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en hun beraadslaging niet horen? Ja zeker, (dat doen Wij wel)! Onze Boodschappers bij hen schrijven alles op.” [Soerat Az-Zukhruuf; 80]

Zijn zichtvermogen
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Weet hij dan niet dat Allah alles ziet?” [Soerat Al-‘Alaq; 14]
Allah, de Verhevene, zegt:
“Hij (Allah) zei: "Vreest niet, want Ik ben met jullie (Mozes en Haron). Ik hoor en Ik zie.” [Soerat Taa-Haa; 46]

3

Wat is Islam - Deel 2: De Basisprincipes van de Islam

2. Wat is Islam: De Basisprincipes van de Islam

Dit geweldige islamitische geloof is gebaseerd op vijf basisprincipes die de pilaren vormen. Ze zijn vermeld in de twee authentieke boeken van Hadieth (d.w.z. overleveringen van de Profeet vrede zij met hem), Al-Boekhaarie en Moeslim, waarin Ibn cOemar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“De Islam is op vijf zuilen gebouwd: het getuigen dat er geen god (het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, het verrichten van de (vijf) gebeden, het betalen van de Zakaat (armenbelasting), het vasten in de (maand) Ramadaan en het verrichte van de Haji (d.w.z. pelgrimstocht naar Mekka).”

2.1, De twee getuigenissen zijn de eerste en meeste belangrijke pilaar van de islam.
De twee getuigenissen (niets heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah en Mohammed (vrede zij met hem) is de Boodschapper van Allah) vormen de eerste en meeste belangrijke pilaar van de islam. Dergelijke grote woorden (die in de islamitische getuigenis voorkomen) zijn niet alleen een daad van aanbidding die door de tong worden uitgesproken, alhoewel iemand moslim wordt door ze uit te spreken. Het is ook een verplichting om te handelen in overeenstemming naar wat ze inhouden, inclusief het:

  • Het oprecht aanbidden van Allah alleen
  • Geloven dat Hij de Enige is die het recht heeft om aanbeden te worden en dat het aanbidden van iets anders vals en ongegrond is.

Zij (de twee getuigenissen) omvatten de noodzaak van het houden van Allah de Verhevene en van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Deze toewijding betekent dat je Allah alleen aanbidt, Hem verheerlijkt en de Soennah volgt (d.w.z. Allah aanbidden zoals de Profeet vrede zij met hem het deed). Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat Ali’Imraan: 31)

De twee getuigenissen betekenen ook dat je gehoorzaamheid bent aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in al zijn bevelen. Allah (Verheven is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan.” (Soerat Al-Hashr: 7).

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Drie (zaken), als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: dat hij van Allah en Zijn Profeet meer dan dat hij van de rest houdt.”

Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:

“Niemand van jullie zal geloven totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, zijn kinderen en alle mensen.” (overgeleverd door Al-Al-Boekhaarie en Moeslim)

2.2. De tweede Pilaar: Het verrichten van het gebed

Het is de tweede en meest belangrijke pilaar na de twee getuigenissen, want het vormt de fundament van de islam. Waarlijk, de eerste daad van aanbidding voor welke de moslim dienaar ter verantwoording zal worden geroepen op de Dag der Opstanding, is het gebed. Als het (verrichten van het) gebed voldaan is, dan zul je succes en voorspoed behalen, en als het ontbreekt, dan zal je verlies en ergernis ervaren. Het gebed is een daad van aanbidding dat op zijn tijd uitgevoerd moet worden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het gebed is voor de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.” (Soerat An-Nisaa': 104)

Allah, Verheerlijkt en Verheven is Hij, heeft bevolen om de gebeden exact op hun voorgeschreven tijden te verrichten. Vandaar dat Hij vermeld (interpretatie van de betekenis):

“Waakt over de Salaat (d.w.z. de vijf verplichte gebeden) en de middelste Salaat (d.w.z. het Asr-gebed). En staat voor Allah in ootmoed (en geconcentreerd in het gebed).” (Soerat Al-Baqarah: 238)

Allah de Geprezen en Verhevene, heeft degene die de gebeden verwaarlozen en uitstellen tot na hun vastgestelde tijden gewaarschuwd:

“Maar na hun volgden andere generaties, die het gebed achterwege lieten (d.w.z. ze lieten het gebed achterwege door ze niet te verrichten of ze niet op de juiste manier te verrichten of ze niet op de vastgestelde tijden te verrichten) en hun begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.” (Soerat Maryam: 56)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“Wee dan de verrichters van het gebed, degenen die onachtzaam zijn met hun gebeden (d.w.z. degenen die de gebeden uitstellen van hun vastgestelde tijden).” (Soerat Al-Ma’oen: 4-5)

Het gebed is hetgeen wat verschil maakt tussen Islam en ongeloof en Shirk (polytheïsme). Het is overgeleverd door Moeslim in zijn Sahih (authentieke Hadieth boek) dat Djaabir (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
“Ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) horen zeggen: “Tussen een man en ongeloof en heidendom is het verlaten van het gebed.”

Zoals in de Hadieth overgeleverd door Boeraydah (Moge Allah tevreden met hem zijn), zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dat wat ons onderscheidt van de ongelovigen en hypocrieten is het verrichten van het gebed. Degene die het verlaat wordt een ongelovige.”

2.2.1. Het gebed in de moskee is verplicht voor de mannen

Het is overgeleverd door Ibn Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het gebed verricht in gemeenschap (in de moskee) is zeven-en-twintig graden beter dan het gebed van een enkel persoon.” (Al-Boekhaarie en Moslim)

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) overwoog opdracht te geven om de huizen van degenen die het gezamenlijke gebed achterwege lieten, te verbranden.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die de oproep tot het gebed hoort en er niet naartoe gaat, dan is er geen gebed voor hem, behalve met een excuus. “ (Overgeleverd door Ibn Maadjah, Al-Daraqotnie, Ibn Hibbaan en Al-Haakim met een authentieke keten van overleveraars.)

Al deze (genoemde) teksten wijzen op de grote verdienste van het verrichten van het gebed in de gemeenschap.

2.2.2. Rust en nederigheid in het gebed

Een perfecte en geaccepteerde gebed door Allah de Verhevene, heeft als voorwaarde dat het in nederigheid en rust wordt uitgevoerd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig (geconcentreerd) zijn in hun gebed.” (Soerat Al-Mo'minoen: 1-2)

De Profeet (vrede zij met hem) beval degenen die het gebed niet op een manier van rust hebben uitgevoerd, te herhalen. Verder is het gebed een uiting van gelijkheid, broederschap, eenheid en een verenigde bestemming richting de Ka’bah als één Qiblah (d.w.z. gebedsrichting). Het gebed is de bron van comfort en uiterste genot voor een gelovige. De Profeet (vrede zij met hem) was gewend om zich te wenden tot het gebed wanneer hij enige soort van verdriet, bedroefdheid voelde. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zoekt hulp door middel van geduld en het gebed.” (Soerat Al-Baqarah: 153)

Verder zei hij gewoonlijk tegen Bilal: “O Bilal troost ons ermee (d.w.z. het gebed).” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en Ahmad Ibn Hanbal).

Dit is zo omdat als een moslim in het gebed staat, hij in feitelijk voor zijn Schepper Allah staat, De Verheerlijkte en Verhevene. Hij voelt dan rust in zijn hart, rust in zijn ziel, nederigheid in zijn lichaam, en uiterste plezier met zijn Heer en God.

 Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

>>> Lees hier Deel 3 <<<

 

4

Wat is Islam? - Deel 1

Wat is Islam: Alle lof aan Allah. Moge de  vrede en zegeningen zijn met de laatste Profeet.  Allah de Verhevene geeft in de Koran aan (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(Soerat Al-Maa’idah: 3).

Allah (Geprezen is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk de religie bij Allah is de Islam”
(Soerat Aali cImraan: 19)

“En wie een andere religie dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”
(Soerat Aali cImraan: 85).

Islam houdt in dat jezelf aan Allah onderwerpt. Dit doe je door te geloven dat Allah de Enige Heerser en Schepper is van dit Universum en dat Hij de Enige Ware God is die aanbeden mag worden. Je dient ook te geloven dat Allah over perfecte Eigenschappen beschikt en geen enkele tekortkoming kent. Daarnaast onderwerp je jezelf aan Allah door Hem te gehoorzamen en te aanbidden. Iemand die zich onderwerpt aan Allah, en dus moslim is, mag geen daden van Shirk (d.w.z. dat je een ander naast Allah aanbidt, of dat je iemand anders gelijk stelt aan Allah in de zaken die alleen aan Hem toebehoren) plegen.

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie dat Aboe Radjaa’ al-‘Utaridy zei; “We aanbaden (voor de missie van de Profeet Mohammed vrede zij met hem) een bepaalde steen, maar als we een beter steen vonden, dan zouden we de eerste steen weggooien en de andere aanbidden.  Als we geen steen vonden om te aanbidden, dan zouden we een handvol zand pakken, melk overheen gieten en de rondgang omheen verrichten.”

Wat betreft de toestand van de mensen voor de missie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de Nobele Koran heeft in vele verzen naar ze gerefereerd. Bijvoorbeeld als Allah, Verheerlijkt en Geprezen is Hij, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij aanbaden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat, en zij zeggen: “Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah.”
(Soerat Yoenoes: 18)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die naast Hem Awliyaa (d.w.z. beschermers, helpers, heiligen, goden) nemen (zeggen): “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.”
(Soerat Az-Zoemar: 3)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer zij een gruweldaad (d.w.z. een kwade daad, naakt rond de Kacbah lopen, en elke vorm van onwettige seksuele gemeenschap) bedrijven, dan zeggen zij: “Wij  troffen dit bij onze vaderen aan en Allah heeft ons dit bevolen.” Zeg (O Mohammed): “Voorwaar, Allah beveelt geen gruweldaden, zeggen jullie dat over Allah wat jullie niet weten?”
(Soerat al-Acraaf: 28)

Er zijn vele andere Koran verzen die deze betekenissen uitdrukken. Bovendien hebben de authentieke overleveringen die zijn overgeleverd door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), de samenstellers van zijn biografie, historici en betrouwbare geleerden, ons verteld over de toestand van de mensen (voor de tijd van Boodschapper vrede zij met hem). En dat zij meerdere vormen van Shirk (d.w.z. veelgodenaanbidding) uitoefenden. Sommigen aanbaden afgoden en beelden. Anderen aanbaden de dood, de zon, de maan, of de sterren.

1.1 De missie van de Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem)

De Boodschapper van Allah (Vrede zij met hem) heeft hun daarom uitgenodigd om Allah alleen te aanbidden en alle valse goden die zij en hun voorouders aanbaden, te verlaten. Allah de Verheerlijkte en Geprezene, vermeld in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.”
(Soerat Al-Acraaf: 158)

Allah (Verheven en Geprezen is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet (Mohammed), voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. En als een oproeper tot Allah (d.w.z. om Allah alleen te aanbidden), met zijn toestemming, en als een verlichtende lamp”
(Soerat Al-Ahzaab: 45-46)

“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden (d.w.z. geen deelgenoten aan Hem toekennen).”
(Soerat Al-Bayyinah: 5)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden.” (Soerat Al-Israa`:23)

Verder zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, aanbid jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”
(Soerat Al-Baqarah: 21)

In vele verzen wijst Allah dat deze polytheïsten (d.w.z. veelgodenaanbidders) ondanks hun ongeloof en afgoderij, toegaven dat Hij hun Schepper en Voorziener is. Maar zij aanbaden anderen (afgoden) naast Allah en zagen hun als tussenpersonen of bemiddelaars tussen hun en Allah. Allah de Geprezene vermeld hierover (interpretatie van de betekenis):

“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en niet baat, en zij zeggen: “Deze zijn onze voorsprekers (of bemiddelaars) bij Allah.”
(Soerat Yoenes: 18)

En andere verzen die hetzelfde overbrengen zoals de vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: “Wie heeft macht over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt het levende voort uit het dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: “Allah,” Zeg dan: “Zullen jullie (Allah) dan niet vrezen (voor zijn bestraffing voor het toekennen van deelgenoten in de aanbidding van Allah).” (Soerat Yoenes: 31)

Allah (Verheven en Geprezen is Hij) zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen: “Allah.” Waarom wenden zij dan weg (van het aanbidden van Allah die hun geschapen heeft)?” (Soerat Zokhroef: 87)

Dus de missie van onze Meester Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die de boodschap van de Islam verkondigde, de laatste van alle religiën, is niet alleen voor de Arabieren maar voor alle mensen. De Profeet (vrede zij met hem) werd gezonden in een periode waarin alle mensen broodnodige behoefte hadden aan iemand die hun uit de duisternis naar het licht zou brengen.

>>> Lees hier Deel 2 <<<

4

cropped-Logo-Moslim-jongeren-Hoograven-8.png

Wij zijn moslimjongeren hoograven

ij cursussen zal inschrijving verplicht zijn voor organisatorische doeleinden zoals hoeveel lesmateriaal geprint moet worden, hoeveel tafels er nog vrij blijven enz. Ook in geval van wijziging dat elk cursist tijdig op hoogte gesteld kan worden ervan. Bij losse fiqh lessen zal dit niet het geval zijn en is de uitnodiging open zonder inschrijvingen of aanmeldingen.