Spring naar inhoud

Waar komt Allah vandaan? 

Waar komt Allah vandaan: Ééns kwam een joodse man naar cAlie, neef van de Profeet Mohamed (vrede zij met hem) en één van zijn metgezellen,  en vroeg hem:

“Wanneer bestond jouw Heer (Allah) voor het eerst?” de gezichtskleur van Ali veranderde en hij antwoordde: “Hij (Allah) bestond reeds toen er nog geen begin was;  Zijn Wezen werd door niets voorafgegaan; Zijn Bestaan is er zonder oorzaak, en kent geen begin noch een einde. Er komt geen einde aan de  middelen die Hij bezit, omdat allen Hem (de Almachtige) om iets smeken.” Daarna aanvaardde de jood de islam

De Islam vertelt ons dat Allah altijd heeft bestaan en er nooit een tijd geweest is waar Hij niet bestond. Zo gezegd, Hij is de Eeuwige, zonder begin en zonder eind. Hij is de Enige Schepper en Onderhouder van al hetgeen dat bestaat. Allah heeft geen partners of gelijken, noch nakomelingen. Hij is niet wat Hij schept noch is Hij hiermee te vergelijken.

Toen de polytheisten (d.w.z. de veelgodenaanbidders) de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) naar de afkomst van zijn Heer vroegen, openbaarde Allah de volgende verzen  waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Hij is Allah, de Enige. (Hij is) Allah, de Zelfgenoegzame (van Wie iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan Hem.”
(Koran: Hoofdstuk 112: vers 1-4)

Verder noemt Allah Zichzelf bij een aantal Namen (die gekoppeld zijn aan Zijn Verheven Eigenschappen) en drie ervan zijn:

  • ‘Al-Awwal’ (d.w.z. de Eerste): Allah is de Eerste en kent geen begin. Er is niets dat vóór Hem was of bestond.
  • ‘Al-Aakhir’ (d.w.z. de Laatste): Hij is de Laatste en kent geen eind. Allah heeft altijd bestaan en zal altijd voor eeuwig bestaan.
  • ‘As-Samad’ (d.w.z. de Zelfgenoegzame): Allah is Zelfgenoegzaam van Wie iedereen afhankelijk is. Hij is de Ene die wordt gezocht door Zijn schepping, terwijl Hij geen behoefte naar hun heeft.

Waarom heeft God ons geschapen?

Waarom heeft God ons geschapen? Allah zegt in Zijn Boek (de Koran) dat Hij alles niet geschapen heeft voor één of andere dwaas reden. Zo zegt Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet zinloos geschapen.”
(Koran: Hoofdstuk 44: vers 38)

Hij heeft ons geschapen met als doel Hem alleen, zonder partners of deelgenoten,  te aanbidden. Hierover zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
(Koran: Hoofdstuk 51, vers 56)

Allah heeft het universum geschapen als een test voor ons. Dit leven is niet onze eindbestemming. Het s een test om te kijken wie van ons de beste daden (van aanbidding) verricht, zoals Hij aangeeft:

“Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken. Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.”
(Koran: Hoofdstuk 67, vers 1-4)

De Koran verteld ons over de aard van de mens en hoe snel we de vele prachtige voorzieningen waar we dagelijks van worden voorzien, vergeten.

“En als tegenspoed de mens treft, dan roept Hij zijn Heer aan, tot Hem terugkerend; maar wanneer hem daarna een genieting van Hem (d.w.z. Allah) geschonken wordt, dan vergeet hij (de tegenspoed) waarvoor hij Hem voorheen aanriep, en kent hij deelgenoten naast Allah toe om van Zijn Weg te doen afdwalen. Zeg (tegen hen ‘O’ Mohammed): “Geniet maar even van je ongeloof: voorwaar, jij behoort tot de bewoners van de Hel.”
(Koran: Hoofdstuk 39, vers 8)

Zullen we alleen gebruik maken van een selectief geheugen en geen aandacht schenken aan hetgeen we te danken hebben aan onze Schepper en Onderhouder? Of zullen we dankbaar zijn, zelfs als we lijden aan een aantal ontberingen of tegenslagen in dit leven?

“Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij geëerd. Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij vernederd.”
(Koran: Hoofdstuk 89, vers 15-16)

Allah heeft ons geschapen en zoveel gunsten gegeven, en toch zijn we zo zorgeloos over Zijn recht om aanbeden te worden en we ontkennen de Dag des Oordeels waarin we allemaal ondervraagd zullen worden over Zijn Vrijgevigheid richting ons.

“O mens, wat heeft jou weggeleid van jou Heer, de (meest) Edele?
Degenen Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf? In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld? Nee, jullie ontkennen zelfs de Dag des Oordeels.”

(Koran: Hoofdstuk 82, vers 6-9)

Denk dus na over het doel en zin van dit korte wereldse leven. Jij bent niet zomaar doelloos op aarde geplaatst, maar jij bent hier voor een verheven doel; namelijk dat je jouw Schepper die jou op aarde heeft geplaatst en jou voorziet en onderhoudt, dankbaar bent en Hem alleen aanbidt. Zodat jij op de Dag des Oordeels, wanneer je terugkeert naar je Schepper, door Hem beloond wordt omdat je dit verheven doel hebt nagestreefd en toegepast in jouw wereldse leven. En je als beloning in het Hiernamaals voor eeuwig kunt genieten in het paradijs.

Allah, Geprezen en Verheven is Hij, is de Schepper van dit geweldige universum en Hij is Degene die alles wat zich in dit universum bevindt aan schepsel, voorziet en onderhoudt. Als we kijken hoe ongelooflijk. Allah beschikt over Perfecte Eigenschappen en kent geen enkele tekortkoming. Om erachter te komen welke Eigenschappen Allah bezit, moeten we kijken naar de authentieke overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) waarin hij ons verteld over Allah's Eigenschappen en naar de Koran verzen die hierover gaan:

Zijn Eenheid

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.”
(Soerat al-Ikhlaas: 1-2)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”
(Soerat al-Ikhlaas: 4)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: "Alle Lof komt Allah toe Die Zich geen zoon heeft genomen en Die geen deelgenoot heeft in Zijn Koninkrijk, noch heeft Hij enige helper wegens zwakheid." En verheerlijkt Hem met een grote verheerlijking.”
(Soerat al-Israa': 111)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige god naast Hem, anders zou elke god hetgeen hij schiep, voor zich houden, en sommigen van hen zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren. Kenner van het ongeziene en het geziene. Hij is verheven boven hetgeen zij (als deelgenoten) met Hem vereenzelvigen.”
(Soerat Al-Mo'minoen: 91-92)

Zijn Kennis (interpretatie van de betekenis):
Allah, de Verhevene, zegt:
“Hij weet alles wat de aarde binnengaat en wat er uit voortkomt en wat van de hemel nederdaalt en wat er naar opstijgt; Hij is de Barmhartige, de Vergevensgezinde.”
(Soerat Sabaa': 2)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke; niemand kent dit, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder dat Hij het weet, noch is er een korrel in de duisternis der aarde, noch iets dat groen of droog is, zonder dat het in een Duidelijk Boek is vermeld.”
(Soerat Al-An’aam: 59)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En geen vrouw wordt zwanger of brengt voort, zonder Zijn Kennis.”
(Soerat Faatir: 11)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“… opdat u zult weten dat Allah Macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in Zijn Kennis omvat.”
(Soerat At-Talaaq: 12)

Zijn Macht:

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Voorzeker, Allah is de Grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.”
(Soerat Adh-Dhaariyaat: 58)

Zijn Alhorendheid en Zijn Alziendheid:

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”
(Soerat ash-Shooera: 11)

En Hij, de Verhevene, zegt:
Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbidt Hem dus. En Hij is over alle zaken Toezichthouder.
(Soerat Al-An’aam: 102)

Zijn Wil

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Als je maar, toen je jouw tuin binnentrad, had gezegd: 'Het is zoals Allah wenst, er is geen macht dan aan Allah?' ”
(Soerat Al-Kahf: 39)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En indien Allah wilde, zouden zij, die na hen kwamen, elkaar niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen van hen geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkaar niet hebben bestreden, maar Allah doet wat Hij wil.” [Soerat Al-Baqarah; 253] 20
En Hij, de Verhevene, zegt:
“ En jouw Heer is de Behoefteloze, de Bezitter van Barmhartigheid. Als Hij wil, dan vaagt Hij jullie weg en stelt Hij na jullie als opvolgers aan wie Hij wil..” [Soerat Al-An’aam; 133]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islaam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was.”
[Soerat Al-An’aam; 125]
Zijn Liefde:
Allah, de Verhevene, zegt:
“…en doe goed: voorzeker!, Allah heeft hen lief, die goed doen.”
[Soerat Al-Baqarah; 195]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Zolang zij daarom getrouw jegens jullie zijn, wees dan getrouw jegens hen. Voorzeker!, Allah heeft de godvruchtigen lief.” [Soerat At-Tawbah; 7)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“Allah houdt van hen, die zich in berouw tot Hem wenden en zich rein houden.”
[Soerat Al-Baqarah; 222]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“ Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, vlog mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven.” [Soerat Ali-‘Imraan; 31)
En Hij, de Verhevene, zegt:
“En Hij is de Vergevende, de Liefdevolle.” [Soerat Al-Buruuj; 14]
Zijn Genade:
En Allah, de Verhevene, zegt:
“In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.”
En Hij, de Verhevene, zegt:
"Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken..” [Soerat Ghafir; 7]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“En Hij is Genadig voor de gelovigen.” [Soerat Al-Ahzaab; 43]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Jullie Heer heeft zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven.” (Soerat AL-An’aam: 54)
En Hij, de Verhevene, zegt:
“…en Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen.” [Soerat Al-A’raaf; 156]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Maar Allah is de Beste Beschermer en Hij is de Genadigste der Genadigen.” [Soerat Yoesoef; 64]

Zijn Gehoor:
Allah, de Verhevene, zegt:
“Waarlijk, Allah heeft de woorden gehoord van haar die bij jou (Mohammed) twisste over haar echtgenoot en tot Allah klaagde. En Allah hoorde het gesprek van jullie beiden aan. En Allah is Alhorend, Alzien.” [Soerat Al-Mujaadalah; 1]

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En voorzeker, Allah heeft de uiting gehoord van degenen (de Joden), die zeiden: "Allah is arm en wij zijn rijk." “ [Soerat Ali-‘Imraan; 181

En Hij, de Verhevene, zegt:
“Of denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en hun beraadslaging niet horen? Ja zeker, (dat doen Wij wel)! Onze Boodschappers bij hen schrijven alles op.” [Soerat Az-Zukhruuf; 80]

Zijn zichtvermogen
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Weet hij dan niet dat Allah alles ziet?” [Soerat Al-‘Alaq; 14]
Allah, de Verhevene, zegt:
“Hij (Allah) zei: "Vreest niet, want Ik ben met jullie (Mozes en Haron). Ik hoor en Ik zie.” [Soerat Taa-Haa; 46]