Spring naar inhoud

Intentie veranderen tijdens het gebed

Vraag:

Is het oké om de intentie voor een (bepaald) gebed te veranderen na aanvang ervan?

Antwoord:

Alle lof aan Allah.

Sheikh Ibn Oethaymien werd gevraagd over het veranderen van de intentie tijdens het gebed. Hij antwoordde:

Het veranderen van de intentie betekent ofwel het (de intentie) veranderen van de ene specifieke handeling naar de andere, of van iets algemeens naar iets specifieks. Dit is niet correct, maar als de intentie veranderd van iets specifieks naar iets algemeens, dan is er niets mis mee.

Bijvoorbeeld:

 • Intentie veranderen van een specifieke handeling naar een andere specifieke handeling:
  Een persoon wil de Soennah (aanbevolen) gebed van Doha (ochtend-gebed) veranderen naar het (verplichte) Fadjr-gebed welke hij gemist heeft en moet inhalen. Hij heeft Takbier (Allahoe akbar zeggen om je gebed te beginnen) gezegd met de intentie om 2 gebedseenheden (Raka’aat) van Doha-gebed te verrichten, vervolgens herinnerde hij zich dat hij Fadjr-gebed nog niet verricht heeft. Dus hij veranderde (zijn intentie tijdens het gebed) het naar Fajr-gebed. Dit is niet geldig, omdat de reguliere Fajr-gebed twee rakaat is waarvoor hij de intentie vanaf het begin van het gebed moet hebben.Een ander voorbeeld is een man die Asr-gebed begon te bidden, maar tijdens het bidden zich herinnerde dat hij Dhohr-gebed niet verricht heeft, dus heeft hij als intentie genomen dat dit gebed als Dhohr-gebed telt. Dit is ook niet geldig, omdat de intentie voor een specifiek gebed er vanaf het begin moet zijn.
 • Intentie veranderen van een algemene handeling naar een specifieke handeling:
  Zoals een persoon die een algemene (d.w.z. vrijwillige) gebed begonnen is en daarna zich herinnerde dat hij Fadjr of de Soennah van Fadjr-gebed niet heeft gebeden. Zodoende veranderde hij zijn intentie naar Fadjr-gebed of de Soennah van Fadjr-gebed. Dit is ook niet geldig.<
 • Intentie veranderen van een specifieke handeling naar een algemene handeling:
  Maar als hij van iets specifieks verandert naar iets algemeens; bijvoorbeeld als hij begint te bidden met de intentie dat het de reguliere Fadjr-gebed is, en dan zich tijdens het bidden herinnert dat hij deze gebed al heeft gebeden. In dit geval kan hij zijn oorspronkelijke intentie veranderen naar de intentie om eenvoudige (vrijwillige) gebed te verrichten.Een ander voorbeeld is dat van een man die het verplichte gebed alleen aan het verrichten, vervolgens komt er een groep langs en de man wil zijn verplichte gebed veranderen naar een vrijwillige gebed waardoor hij het kan verkorten en twee Raka'aat hoeft te bidden zodat hij het verplichte gebed met de groep kan meebidden. Dit is toegestaan, want hij verandert (zijn intentie) van iets specifieks naar iets algemeens.

De principe is dus:

 • De intentie van de éne specifieke handeling veranderen naar de andere is niet geldig
 • De intentie van een algemene handeling veranderen naar een specifieke handeling is niet geldig
 • De intentie van een specifieke handeling veranderen naar een algemene handeling is wel geldig.

(Majmoe’ Fataawa Sheikh Ibn Oethaymien, 12 / vraag nr. 347)

Islamqa.com 

 

Niet-moslims kerst en nieuwjaar toe-wensen

Vraag:

Is het toegestaan als niet-moslims mij een gelukkig nieuwjaar wensen of zeggen "de beste wensen" om te antwoorden met "en ook voor jullie"

Antwoord:

Alle lof aan Allah.

Het is niet toegestaan om de niet-moslims te groeten of te feliciteren ter gelegenheid van kerst, nieuw jaar of andere (niet islamitische) feestdagen, en het is niet toegestaan om te reageren als ze je groeten bij deze gelegenheden want het zijn geen feesten die in onze religie zijn voorgeschreven. En het teruggroeten is een bevestiging en goedkeuring van hen feesten. De moslim dient trots op zijn religie en de voorschriften te zijn, en hij dient ijverig te zijn in het uitnodigen van de mensen tot de religie van Allah de Verhevene.

Sheikh Ibn 'Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de regelgeving met betrekking tot het groeten van de niet-moslims ter gelegenheid van kerst en hoe er moet worden gereageerd als ze ons groeten in dit geval. Is het toegestaan om naar feesten te gaan die ze in dit verband houden?

Hij antwoordde:

Het groeten van niet-moslims tijdens kerst of een van hun andere feestdagen is Haraam volgens overeenstemming van de geleerden, zoals werd verklaard door Ibn ul-Qayyim in zijn boek Ahkaam Ahl ul-Dimmah, waar hij zei:

"Feliciteren van niet-moslims op de rituelen die alleen bij hun horen is bij overeenstemming (tussen geleerden) Haraam, net als hun feliciteren door te zeggen "gelukkige feest toegewenst" of "hopelijk geniet je van je feest", etc. Als degene die dit zegt gered is van ongeloof, dan is dit nog steeds verboden. Het is alsof je iemand feliciteert voor het buigen voor een kruis of zelfs erger dan dat. Het is een evengrote zonde als iemand feliciteren voor het drinken van wijn, of moorden, of het hebben van verboden sexuele relaties , etc. Vele van degenen die geen respect hebben voor hun religie, vallen in deze fout en zij realiseren niet de aanstootgevendheid van hun acties. Wie een persoon feliciteert voor zijn ongehoorzaamheid (naar Allah) of Bid'ah of ongeloof, stelt zich bloot aan de woede en toorn van Allah."

Het feliciteren van niet moslims op hun feesten is Haraam voor zover beschreven is door Ibn ul-Qayyim, want het houdt in dat je de rituelen van ongeloof accepteerd en goedkeurd, ondanks dat je ze voor je zelf niet zou accepteren. Maar de moslim dient geen van de rituelen van ongeloof te accepteren of iemand hiervoor te feliciteren, want Allah accepteert geen van hun rituelen zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

"Indien jullie niet geloven, voorwaar Allah is onafhankelijk van jullie. MAar Hij houdt niet van ongeloof voor Zijn dienaren. En als jullie dankbaar zijn dan heeft Hij behagen in jullie." (Soerat az-Zoemar: 7)

"Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen."  (Soerat al-Maa'idah: 3)

Dus hun feliciteren is verboden, of het om collega's of anders. Als ze ons begroeten ter gelegenheid van hun feesten, zouden we niet reageren want het zijn niet onze feesten noch worden ze door Allah geaccepteerd. Deze feesten zijn innovaties in hun religies en zelfs degene die voorgeschreven zijn in hun religies, zijn door de religie van Islam geschrapt. Deze religie waarmee Allah de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zond naar de gehele mensheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En wie een andere religie dan de Islaam zoekt, het zal nooit van hem worden geaccepteerd, en hij zal in het hiernamaals tot de verliezers behoren." (Soerat Ali'Imraan, vers 85)

Het is Haraam voor een moslim om uitnodigingen op zulke gelegenheden te accepteren want dit is erger dan hun feliciteren vanwege de deelname aan hun feesten.

Evenzo is het verboden voor moslims om de ongelovigen te imiteren door het houden van feesten op zulke gelegenheden, of het uitwisselen van giften, of het geven van voedsel of zoetigheden, of vrij nemen van werk etc., want de Profeet (vrede zij met hem) zei: " Wie een volk imiteert behoort tot hun." Sheikh Islaam Ibn Taymiyah zei in zijn boek Iqtidaa’ al-Siraat ul-Mustaqiem Mokhaalifaat Ashaab al-DJahiem: "Imiteren van hen (niet-moslims) in sommige van hun feesten houdt in dat iemand tevreden is met hun valse overtuigingen en gebruiken, en geeft hun de hoop dat ze de kans hebben om de zwakkeren te misleiden en te vernederen."

(Majmoo’ Fataawa al-Sheikh Ibn ‘Oethaymien,
Boekdeel 3, blz. 44)

En Allah weet het beste.

Islamqa.com

Bekeerde moslim kan nergens bidden behalve in badkamer

Vraag:

Aantal jaren geleden ben ik bekeerd tot de Islam alhamdoelilah wat mijn ouders verachten. Ze laten me niet bidden, veroorzaken mij veel verdriet en laten mij bij hun verbale aanval veel huilen. Ik probeer mijn familiebanden te onderhouden en wanneer het tijd voor het gebed aandringt, probeer ik de kamer te verlaten wat ze uiteindelijk niet toestaan. Dus soms moet ik mijn toevlucht nemen tot het bidden in de badkamer uit angst om een gebed te missen. Ik weet dat het haram is, maar het is de enige plek waar ze me niet kunnen zien bidden. Als ik ergens anders bidt, vrees ik dat ze me zullen kwetsen en mentaal aanvallen; wat kan ik doen?

Antwoord:

Alle lof aan Allah.

Ten eerste:

Wij vragen Allah om jouw geloof en vroomheid te vermeerden en jou belonen met het zien van de leiding van je ouders en familie naar de Islam.

Te tweede:

Het gebed is na het afleggen van de getuigenis, het meest belangrijke pilaar van de Islam. En het is om geen enkele reden toegestaan om het weg te laten of er zorgeloos over zijn. Dikwijls moet een persoon het gebed verrichten volgens hetgeen waar hij toe in staat is; staand, zittend, of liggend bidden. Hij kan zelfs het gebed in zijn vlucht voor een wild dier of overstroming verrichten middels bewegingen en of gebaren die hij maakt tijdens het lopen. Zo lang een persoon gezond verstand heeft, wordt het gebed voor hem niet kwijtgescholden.

Als het voor hem moeilijk wordt op elke moment het gebed kunnen verrichten, dan is het toegestaan om het Dohr gebed samen te voegen met het Asr gebed. Eveneens het Maghrib met 'Ishaa' gebed. Dit is door genade en barmhartigheid van Allah.

Hierop gebaseerd: als het zien van jouw gebed door jouw familie resulteert in zichtbare problemen zoals geslagen worden, uit huis worden gestuurd of geschuwd worden, dan is het toegestaan om Dohr en Asr samen te voegen . Hetzelfde geldt ook voor Maghrib en 'Ishaa'. Naar aanleiding van hetgeen je makkelijkst vindt, kan dit gebeuren op het moment van de vroege of latere gebed (voorbeeld; Dohr en Asr samenvoegen op moment van Dohr of op moment van Asr). Daarnaast is het samenvoegen van gebeden toegestaan bij diverse redenen zoals gedurende het reizen, ziekte, regen, vrees voor iemand’s bezittingen of voor het verlichten van ontberingen of moeilijkheden.

Wat betreft het bidden in de badkamer (wc), dit is niet toegestaan omdat het een verblijfplaats is voor de duivels en een plek waar de 'Awrah’s (d.w.z. de intieme lichaamsdelen) ontbloot zijn.
At-Tirmidhi, Aboe Dawoed en Ibn Maadjah overleverde van Aboe Sa’ied el Khoedri dat hij zei: de Profeet zei: “de gehele aarde is een plek voor het gebed, behalve de begraafplaatsen en badkamers.” (Autenthiek verklaard door Al-Albani en Ibn Hibbaan in Sahieh Soenan el-Thirmidhi)

De overlevering toont ons dat gebeden in badkamers (of wc’s) niet geldig zijn en het is niet toegestaan om het te doen behalve in uiterste noodzaak; bijvoorbeeld als de schade die je zal overkomen van je ouders extreem is en je nergens anders kunt bidden; zelfs niet door het samenvoegen van je gebeden zoals genoemd. In dit geval is het toegestaan om te bidden in de badkamer.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over een christelijke jongen die in het geheim moslim werd en vreesde voor problemen als zijn familie erachter kwam dat hij moslim is geworden. En hij is een jonge student op school. Hij heeft geen plek om te bidden en is bang dat wanneer ze erachter komen, hij naar een ongelovig land wordt gestuurd of dat ze hun best gaan doen om hem zijn geloof te laten opgeven. En vanwege zijn jonge leeftijd kan hij niet standvastig zijn. Is het toegestaan om het gebed in de badkamer verrichten?

Hij antwoordde: Het lijkt erop dat er niks op tegen is als hij geen andere plek kan vinden. Als hij voor hun bidt, zullen ze ontdekken dat hij moslim is en proberen om hem zijn geloof te laten opgeven. Als hij geen één andere plek kan vinden, dan is er hier niets op tegen. Wanneer hij een andere plek kan vinden of een plek voor een paar van zijn gebeden en voor andere niet, dan moet hij er bidden. Want het gebed in de badkamer (of wc) is niet toegestaan omdat het verboden is om te bidden in begraafplaatsen of badkamers. Maar als hij geen één andere plek kan vinden, dan moet hij het gebed niet nalaten. Einde Citaat

En Allah weet het beste.

Islamqa.com

Moet je naam veranderen als je bekeerd en moslim wordt

Vraag:

Hoe belangrijk is het voor een bekeerling om zijn naam te veranderen, en wat is het verschil tussen een Arabische en moslim naam?

Antwoord:

Alle lof aan Allah. Namen dragen betekenissen en in de meeste gevallen zal elke persoon beïnvloed raken door de betekenis van zijn naam. Het is nodig dat iemand zichzelf- of zijn kinderen- vernoemt naar goede namen met goede betekenissen zodat ze op een positieve manier beïnvloed worden door hun namen.

Islam is gekomen naar zowel de Arabieren als niet-Arabieren en het is niet nodig voor een nieuwe moslim om een Arabische naam te nemen. Zo traden vele Perzen en Byzantijnen tot de Islam en behielden hun namen. Ook vele niet Arabische Profeten droegen namen die niet Arabisch waren. Wat een persoon niet moet doen is het kiezen van een slechte naam of ééntje met een betekenis die tegen de Islam gaat.

Sheikh Abdoel Aziez Ibn Baaz (Moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd:

Moet een persoon die Moslim wordt zijn naam als Joseph of George veranderen?

Hij antwoordde: Hij hoeft zijn naam niet te veranderen, tenzij hij een naam heeft die dienstbaarheid weerspiegelt aan iets anders dan Allah bijvoorbeeld: Abdel Masieh (wat betekent slaaf van Jezus de ‘Messias’). Maar het is wel goed om zijn naam naar iets beters te veranderen. Dus als hij zijn buitenlandse naam verandert naar een islamitische naam, dan is het goed, maar het is geen verplichting.

Als zijn naam (bijvoorbeeld) Abdel Masieh is (d.w.z. “slaaf van Jezus de Messias,” een gebruikelijke naam onder Arabische Christenen; in het Engels vertaald zal het “Christopher” zijn) of iets wat erop lijkt, dan moet hij het veranderen. Daarentegen, als zijn naam geen dienstbaar aan iets anders dan Allah impliceert, zoals George en Paul etc., dan hoeft hij het niet te veranderen. En Allah is de bron van alle kracht.

Fataawa Islamiyyah, Boekdeel 4, blz. 404

Bron: Islamqa.com

 

Islam praktiseren voor bekeerlingen

Vraag:

Moet een nieuwe moslim, die recent bekeerd is, alle regels van de Islam in één keer leren of in fasen? Moet hij starten met de basis geloofsleer of de basisregels omtrent de verplichte en verboden zaken?

Antwoord:

Alle Lof aan Allah. De antwoord op deze vraag wordt gevonden door te kijken wat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gedaan heeft toen hij Daa'iyaahs (d.w.z. islam verkondigers) erop uit stuurden om mensen tot de islam uit te nodigen. Hij (Vrede zij met hem) zond de Daa'iyaahs  om mensen tot de islam uit te nodigen, en hij leerde hen om te beginnen met Tawhied. Oftewel het geloof in de éénheid van Allah. Vervolgens het gebed, dan de Zakaat (d.w.z. verplichte liefdadigheid), dan het vasten en dan de Hajj (pelgrimtocht naar Mekka) als de tijd er voor aanbrak.

Hij zond zijn metgezel Moe'aad naar Yemen en vertelde hem om eerst de mensen uit te nodigen naar Tawhied. Als zij gehoor gaven, dan diende hij ze uit te nodigen tot het verrichten van het gebed. Als zij gehoor gaven, dan uitnodigen tot het uitgeven van de Zakaat. Hij heeft het vasten en Hajj niet genoemd want in de periode dat hij (vrede zij met hem) Moe'aad op pad stuurde, was het nog geen tijd voor deze vormen van aanbidding. Het was in de maand Rabee' ul-Awwal in het jaar 10 na Hidjrah (d.w.z. het tiende jaar na de emigratie) en dus was de tijd voor het vasten of Hajj nog niet aangebroken.

De Profeet (vrede zij met hem), met zijn wijsheid, wou niet de mensen die tot het geloof werden uitgenodigd, alle regels van de islam in één keer op hun bord schuiven. In de Koran vinden we hierover het volgende vers (interpretatie van de betekenis:

“Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht.” (Soerat An-Nahl 16:125)

Maar moet iemand direct na zijn entréé tot de islam, starten met regels omtrent kleinere zaken zoals het laten staan van de baard, isbaal (d.w.z. de kleding boven enkels dragen voor de mannen) etc.?

De antwoord hierop moet gebaseerd worden op het bovenstaande; de beste leiding is de leiding van de Profeet (vrede zij met hem). Dus moet hij ten eerste starten met de basis principes van de Islam (dus de vijf zuilen van de Islam leren en leren hoe je deze zo correct mogelijk kunt uitvoeren, en de zes zuilen van het geloof leren kennen) totdat de Islam  in zijn hart gevestigd is en hij zich gemakkelijk voelt met zijn nieuwe gekozen religie.

Vanaf dit moment kan hij in andere zaken worden onderwezen, beginnend bij het belangrijkste; dan het volgende meest belangrijke zaak enzevoort. Dit is de weg van Allah overeenstemmend met zowel de Sharie'ah regels als de natuurlijke wetten. Kijk hoe de foetus stap voor stap begint te groeien, de vier seizoenen langzaam elkaar afwisselen en hetzelfde geldt voor de zonsopgang- en ondergang.

Als we een bekeerd persoon in één keer alle islamitische regels voorschotelen, zal het een lange tijd duren en hem zelfs mogelijk uit de Islam doen treden. (het kan hem namelijk allemaal te veel worden en zwaar lijken)

Shaykh Ibn Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn)
Al-Idjaabaat ’alaa As’ilat al-Djaaliyaat
Boekdeel 1, blz. 27-30

Plastische chirurgie

Vraag: Wat is de regelgeving betreft plastische chirurgie uitgevoerd op een patiënt om een bepaalde handicap te genezen, (en) waarbij de chirurg wat van de natuurlijke uiterlijk van de patiënt kan veranderen?

Antwoord:

De bovengenoemde plastische chirurgie is toegestaan en wordt niet beschouwd als het veranderen van de schepping van Allah.

Moge Allah ons succes schenken! Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Vicevoorzitter – Sheikh Abdoel-Razzaq ‘Afify
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghudayyan
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Bron: alifta.com

Haar crèmes en hun effect op de geldigheid van de Woedoe

Vraag:

Er zijn velen soorten haar crèmes. Voorkomen crèmes en andere haar producten gemaakt van een stroperige substantie het water van het bereiken van het haar? En wat is dan de regelgeving over de wassing? Geeft u alstublieft advies, moge Allah u belonen! 

Antwoord:

De type haar crème die een dichtheid heeft die water belet van het bereiken van de huid, moet verwijderd worden voordat de Woedoe verricht wordt. Aan de andere kant, de soorten (crèmes) die geen dichtheid kennen hebben geen enkele effect op de geldigheid van Woedoe. Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoel Aziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Vicevoorzitter – Sheikh Abdoel Aziz Al Al-Sheikh
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghudayyan
Lid – Sheikh Saalih Al-Fawzan
Lid – Sheikh Bakr Abou Zaid

Bron: alifta.com

Allah zien in dit leven

Vraag:

Wat is de regelgeving over een man die claimt dat hij in een staat van wakkerheid de Profeet (vrede zij met hem) gezien heeft, de Maagd Maryam (vrede zij met haar) die ‘Iesaa (vrede zij met hem) borstvoeding geeft, en de zielen van gelovigen zwevend boven de graven? Hij claimt ook dat Hij Allah (Verheerlijkt en Verheven is Hij) gezien heeft.

Antwoord:

Beweren dat je de Profeet (vrede zij met hem) na zijn dood gezien hebt terwijl je wakker bent, is vals. Eveneens het zien van Maryam en haar zoon, de zielen van de gelovigen zwevend boven de graven en het zien van Allah (Verheerlijkt en Verheven is Hij).

Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Vicevoorzitter – Sheikh Abdoel-Razzaq ‘Afify
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghoedayyan
Bron: alifta.com

Zakaat over gouden sieraden betalen

Vraag: Ik wil u vragen om mij en andere moslims te vertellen over de Zakaat (d.w.z. de verplichte liefdadigheid) dat verschuldigd is op gouden en zilveren sieraden die bedoeld zijn als gebruik voor versiering en niet als een investering. Sommige mensen zeggen dat er geen Zakaat verplicht is op zilveren en gouden sieraden die bedoeld zijn voor het dragen ervan, terwijl andere zeggen dat het wel verplicht is ongeacht ze bedoeld zijn om gedragen te worden voor de sier of als investering. Zij beweren dat de overleveringen (Hadieth) over de verplichting van Zakaat over sieraden die bedoeld zijn om gedragen te worden, sterker zijn dan de overleveringen waarin bepaald wordt dat er geen Zakaat verschuldigd is. Stuur mij een duidelijke schriftelijke Fatwa, en moge Allah u belonen voor het in dienst zijn van de islam en moslims.

Antwoord:

De moslim geleerden zijn het eens over de verplichting van Zakaat op gouden en zilveren sieraden die niet gedragen worden, of (sieraden die) gekocht zijn voor de handel of dergelijke doeleinden. Maar als het om sieraden gaat die als versiering gedragen of verhuurd worden, zoals zilveren ringen of vrouwen sieraden of toegestane decoratieve wapens, verschillen de geleerden in mening over de verplichting van de Zakaat hierop. De meningen zijn als volgt onderverdeeld:

1. De mening die zegt dat het verplicht is
Sommige geleerden zijn van mening dat Zakaat verplicht is voor sieraden die als versiering gebruikt worden, zoals Allah zegt:

“En zij die het goud en het zilver oppotten en dit niet besteden op de Weg van Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing.” (Soerat At-Tawbah: 34)

Al-Qortoebi zij in zijn uitleg van dit vers:
“Ibn Oemar legde de betekenis van dit vers in de authentieke Hadieth boek van Al-Boekhaarie, toen een bedoeïen hem een keer vroeg over deze woorden van Allah:
“En zij die het goud en het zilver oppotten [Al-Kanz: het geld, de Zakaat dat niet betaald is]. (Soerat At-Taubah, vers 34),

Ibn Oemar zei: “Dit vers waarschuwt degene die zilver en goud oppotten zonder Zakaat erover te betalen, aangezien dit (de genoemde vers) er al was voordat (de vers over) Zakaat geopenbaard werd, en wanneer het werd geopenbaard heeft Allah het als reiniging voor de bezittingen gemaakt.”

Vele overleveringen zijn overgeleverd met hetzelfde verband zoals de Hadieth overgeleverd door Abou Daawoed, An-Nasa’ie en At-Tirmidhi, van Amr Ibn Shoe’aib die verhaalde van zijn vader, die het vertelde van zijn grootvader zeggende:
“Een vrouw kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en haar dochter was met haar. Op de pols van haar dochter waren twee zware gouden armbanden. Hij zei tegen haar: ‘Heb je de Zakat erover betaald?’ Ze zei: ‘Nee.’ Toen zei hij: ‘Zul je op je gemak zijn als Allah twee armbanden van vuur rond jje polsen zet op de Dag der Opstanding?’ Ze nam ze af en gaf ze aan de Profeet (vrede zij met hem) en zei: ‘Ze zijn voor Allah en Zijn Boodschapper.” [dit werd ook overgeleverd door Abou Dawoed in zijn Sunan]

Het is overgeleverd door al-Hakim in zijn ‘Moestadrak’, Al-Daraqotnie en Al-Bayhaqie in hun ‘Soenan’, op gezag van ‘Aa'ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam naar me toe en zag mij zilveren ringen dragen en hij vroeg: ‘Wat is dit, o ‘Aa'ishah?’ Ik antwoordde: ‘Ik heb ze gemaakt om mezelf voor jou te sieren, O Boodschapper van Allah!’ Hij zei: ‘Heb je de Zakat erover betaald?’ Ik zei: ‘Nee’, of: ‘Wat Allah wil.’ Toen zei hij: ‘Hij zal je ervoor laten betalen in het Vuur."

Het was ook overgeleverd dat Oem Salamah zei: 'Ik droeg gewoonlijk gouden sieraden.’ Ik vroeg: ‘O Boodschapper van Allah!’ is dit een schat?’ Hij antwoordde: ‘Alles wat een bedrag bereikt waarover Zakaat verschuldigd is, is niet een schat wanneer de Zakat (ervoor) betaald is.” (overgeleverd door Aboe Dawoed)

2. De mening die zegt dat het niet-verplicht is
Aboe Oebaid zei in zijn boek ‘Al-Amwaal’: “Ismail Ibn Ibrahim overleverde van Ayoub, van Nafi’, dat Ibn Oemar zijn dochters met hun huwelijkskandidaten liet trouwen voor een bruidsshat van 10.000 dinars, inclusief 4000 dinars aan sieraden. Zij betaalden geen Zakat hierover.” (Aboe Oebaid, al-Amwaal, blz. 540)

Verder zei Aboe Oebaid dat Ismail Ibn Ibrahim overleverde van Ayoeb dat Amr Ibn Dinar zei: “Wanneer Jabir Ibn Abdoellah gevraagd werd; is er Zakat op sieraden?’ antwoordde hij: ‘Nee.’ Hij werd gevraagd: ‘Zelfs als de waarde ervan meer dan 10.000 dinar is?’ Jabir zei: ‘Zelfs als de waarde meer dan dat is.” (Aboe Oebaid, al-Amwaal, blz. 540)

In antwoord op de overlevering over de verplichting om Zakaat te betalen op sieraden; sommige geleerden zeggen dat hun keten van overleveraars (van de overlevering) zwak (da’ief) zijn en ze kunnen niet worden gebruikt. Ibn Hazm zei in zijn boek ‘Al-Moehalla’: “Dit zijn zwakke overleveringen die niet mogen worden gebruikt.”

Al-Tirmidhi zei na het vertellen van de eerder genoemde Hadieth overgeleverd door `Amr ibn Shoe’aib van zijn vader (die het verhaalde) van zijn grootvader die zei: “Er is niets in dit hoofdstuk authentiek van de Profeet (vrede zij met hem) overgeleverd.” Ibn Badr Al-Mawsilie gaf commentaar in zijn boek ‘Al-Moeghnie ‘an Al-Hifdh wal-Kitaab,’ dat er niets authentiek is in het hoofdstuk "Zakaat over sieraden" en zei: “Er is niets in dit hoofdstuk authentiek van de Profeet (vrede zij met met hem) overgeleverd.”

Al-Shawkanie gaf als commentaar in zijn boek ‘Al-Sayl Al-Jarraar’ op (het boek) “Al-Moeghnie 'an Al-Hifdh wal-Kitaab" door te zeggen: “Geen authentieke Hadieth was overgeleverd aangaande Zakaat over sieraden.
Sommige geleerden geloven dat de Zakaat verplicht is als het (de sieraden) niet gebruikt wordt.

3. De aanbevolen mening
De aanbevolen mening over deze kwestie is dat Zakaat verplicht is voor sieraden als zij de Nisab (het minimum bedrag waarover Zakaat verschuldigd is) bereiken, of wanneer dit gebeurt in combinatie met andere zilver, goud, of andere commerciële goederen die men bezit, zoals vele overleveringen een algemene verplichting tonen om Zakaat te betalen op zilver en goud en er is niets specifiek voor zover we weten. Ook de eerder genoemde overleveringen overgeleverd door 'Abdoellah Ibn Amr Ibn Al-'Aas, `Aa'isha, en Oem Salama hebben goede ketens van overleveraars en correcte teksten, dus er moet ernaar gehandeld worden.

Wat Al-Tirmidhi, Ibn Hazm en Al-Mawsilie betreft, zij vonden deze overleveringen als zwak en dit is onjuist voor zover we weten. Al-Tirmidhi (moge Allah genadig zijn met hem) is vrijgesteld voor zijn mening, omdat hij de overlevering meldde overgeleverd door 'Abdoellah Ibn Amr door zwakke bronnen. Maar Aboe Dawoed, Al-Nasa'ie, en Ibn Maadjah hebben een andere versie van deze Hadieth overgeleverd en die is wel authentiek. Wellicht dat Al-Tirmidhi deze versie niet kende.

En het succes komt van Allah. Moge Allah’s vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Co-voorzitter - Sheikh Abdoel-Razzaq `Afify
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Lid - Sheikh Abdoellah Ibn Ghoedayyaan
Bron: alifta.com 

Zakaat over lening betalen

Vraag:

Ik heb 300.000 riyal geleend van het vastgoed-ontwikkelings-fonds om mijn huis waar mijn familie en ik wonen te herbouwen. Omdat ik deels eigenaar ben van het gebouw, krijg ik wat geld van het huren ervan en betaal ik elke jaar de verplichte Zakaat over dit geld.

Kunt u duidelijk maken of ik de lening moet aftrekken van de hoeveelheid geld waarover ik Zakaat betaal, of dat de lening niet beschouwd wordt als een schuld en dus moet toevoegen aan de som (geld) waarover Zakaat verplicht is. Informeer mij wat ik moet doen om correct te handelen.

Antwoord:

De correcte mening van de islamitische geleerden is dat het niet relevant is voor de berekening van Zakaat; of het geld afkomstig is van een schuld of niet. De profeet (vrede zij met hem) gebruikte zijn vertegenwoordigers voor het verzamelen van de Zakaat en het schatten van de hoeveelheid fruit dat in Zakaat betaald moet worden, en hij beval hun niet om te bepalen of de mensen schulden hadden of niet.
Dus je dient Zakaat over jouw bezittingen te betalen, inclusief het geld dat je van de fonds geleend hebt.

En het succes komt van Allah. Moge Allah’s vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter - Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdoellaah Ibn Baaz
Lid - Sheikh Abdoel-Razzaq `Afify
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Bron: alifta.com Fatwa’s Permanente Commissie,
eerste collectie, volume 9, pagina: 185.