Spring naar inhoud

De Boodschap van de Islam

De basis principe van Allah’s geopenbaarde religie, Islam, is het alleen aanbidden van Allah en het vermijden van aanbidding gericht naar welke persoon, plaats of voorwerp dan ook. Aangezien alles buiten Allah de Perfecte Schepper, tot zijn schepping behoort; kan er gezegd worden dat de islam in essentie de mensen weg roept van de aanbidding van het geschapen en uitnodigt naar de aanbidding van de enige Schepper. Hij is de Enige die de aanbidding van de mensen verdient aangezien onze gebeden alleen met Zijn Wil worden verhoord.

Als iemand tot een boom bidt en zijn gebeden worden verhoord, dan is het niet de boom die hiervoor heeft gezorgd maar Allah heeft gezorgd voor de omstandigheden die naar deze verhoor hebben geleid. Je zult wellicht zeggen “dat is vanzelfsprekend”, echter voor de boomaanbidders niet. Evenzo worden de gebeden gericht naar Jezus, Boeddha, Krishna of zelfs Mohammed niet verhoord door hen, maar door Allah de Alhorende. Zo heeft Jezus nooit zijn volgelingen geroepen om hem te aanbidden zoals Allah ons in Zijn Boek verteld (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenk) toen Allah zei: “O Jezus, zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: “Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij (Jezus) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker weten. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de kenner van het verborgene.” (Soerat al-Maa’idah:116)

In een andere vers zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren.” (Soerat al-Ghaafir: 60)

“En roep geen andere god aan naast Allah. Er is geen god dan Hij.” (Soerat al-Qasas:88)

Er moet worden opgemerkt dat tot de fundamenten van de Islam behoort het geloven dat Allah en Zijn schepping twee totaal verschillende entiteiten zijn. Allah maakt namelijk geen deel uit van zijn Schepping. Noch lijkt Hij op Zijn Schepping, noch is de Schepping een deel van Hem.

Dit lijkt duidelijk, maar het aanbidden van de schepping (waaronder heilige personen, Engelen, Profeten, stenen, beelden, sterren, planeten etc.) door mensen in plaast van de Schepper wordt grotendeels veroorzaakt door onwetendheid over dit concept. Het is het geloof dat Allah overal in Zijn schepping is of dat zijn Goddelijke Wezen in sommige elementen van de schepping aanwezig is, dat heeft geleid naar de verering en aanbidding van Allah via zijn schepping.

Echter, de boodschap van de Islam zoals die door de Profeten verkondigd is, is het aanbidden van Allah alleen en het vermijden van de aanbidding van Zijn schepping op een directe of indirecte manier. Allah zegt duidelijk in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei): “Aanbidt Allah en houdt afstand van de Taghoet (d.w.z. valse goden).” (Soerat An-Nahl: 36)

Wanneer de aanbidder van de valse goden wordt gevraagd waarom hij of zij buigt voor de goden (die door de mensen gemaakt zijn), dan is de steevaste antwoord dat hij in feite niet de afgoden (beelden) aanbidt, maar Allah die in hen aanwezig is.

Degene die de basis boodschap van de Islam heeft begrepen en de gevolgen daarvan, kan het nooit eens zijn met het aanbidden van een ander mens, beeld, Engel, dier, ster of planeet dan ook, onder geen enkele omstandigheid. De religie van God is in kern een duidelijke roep naar het aanbidden van de Schepper en een afwijzing van het vereren van de schepping in welke vorm dan ook. Dit is de betekenis van de “motto” van de islam:
“Laa Illaha Illallaah” (niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah)

De herhaling (en uitspreken) van deze woorden brengt een persoon automatisch in de Islam en een oprecht geloof erin garandeert je het paradijs.

Zo is vermeld dat de laatste Profeet van de Islam zei: “Ieder die zegt: “Er is geen God die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah (La illaha illalaah),” en sterft terwijl hij hierin gelooft, zal het paradijs binnen treden.” (Overgeleverd door Aboe Dhar en verzameld door Al-Boekhari en Moeslim)

Bron: Dr. Bilal Philips, The True Religion of God

Wat is Islam - Deel 5: De Openbaring van de Islam

5.1 Openbaring van de Islam

De religie werd geopenbaard terwijl de Joden en Christenen in grote oppositie waren. De Joden stonden bekend om hun misbruik van hun profeten; zij doodden een aantal van hen en spraken onterecht kwaad over anderen, dus hoe zit het met de onfeilbare en de beste van Allah’s schepselen (Mohammed).

De Christenen gingen tot het uiterste in het aanbidden van Jezus, bewerend dat Allah de Verhevene deel uitmaakt van de drie-eenheid. Hierna werd de Islam geopenbaard om de waarheid te vestigen, valsheid teniet te doen, rechtvaardig en matig te zijn zonder overdrijving en nalatigheid. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zo maakten Wij jullie (ware moslims; ware gelovigen van het Islamitische monotheïsme, ware volgers van de Profeet vrede zij met hem en zijn Soennah) tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie.” (Soerat Al-Baqarah: 143)

Allah Geprezen is Hij, heeft de mensen van het Boek verboden en gewaarschuwd tegen overschrijding van de grenzen en waarschuwde deze gemeenschap tegen het volgen hun pad, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“O Lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid.” (Soerat An-Nisaa': 171)

Het is vermeld in de authentieke Hadieth boek van Al-Boekharie dat Omar Ibn ul-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vereer mij niet zoals de Christenen ‘Iesa (Jezus) hebben vereerd, de zoon van Maryam (Maria). Voorwaar ik ben een dienaar dus noem mij de dienaar van Allah en Zijn Boodschapper.”

Het is authentiek overgeleverd van Ibn ‘Abbaas (Moge Allah tevreden met beide zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Overschrijdt niet de grenzen in je geloof, want voorwaar degenen voor jullie waren vernietigd vanwege hun overdrijving in het geloof.” (Ibn Maadjah)

De profijten van de Islam zijn ontelbaar; hoe kan dit niet zo zijn terwijl de Islam de weg is van Allah Die alles weet, absolute wijsheid en onweerlegbare bewijs heeft. Hij is de Alwijze en de Alwetende in elke zaak, Hij beveelt en stelt wetten vast voor Zijn dienaren.

Onze Boodschapper (vrede zij met hem) heeft niets weggelaten in het uitnodigen naar het goede en het leiden van de moslims. En hij liet geen kwaad begaan of hij waarschuwde ertegen. Abdoellah ibn ‘Amr ibn ul-‘Aas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het is de plicht voor iedere Profeet die door Allah gestuurd is, om zijn volgelingen te leiden naar hetgeen dat hij wist dat goed voor hen was, en te waarschuwen tegen hetgeen dat hij wist dat slecht voor hen was.” (overgeleverd door Moslim)

Evenzo heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
“Ik ben gezonden om de nobele karakter eigenschappen te vervolmaken.”
(Authentiek verklaard in Moesnad van imam Ahmad)

Dezelfde overlevering is overgeleverd door Hafid Al-Khara’ty met een goede keten van overleveraars: “Ik ben gezonden om de morele gedragscode te vervolmaken.” (Moesnad van imam Ahmad)

Tot slot merken we op dat er vandaag de dag vele mensen inclusief ongelovigen, polytheisten en mensen van het Boek (Joden en Christenen) de islam binnen treden. Dit is inderdaad een indicatie van het falen van andere religies en filosofieën in het brengen van rust, vrede en geluk aan de mensen. Het is de plicht van moslims en vooral de predikers om hun activiteiten onder deze mensen uit te breiden waarbij ze hun uitnodigen naar de weg van Allah.

Maar alvorens dit te doen moeten we niet vergeten om ons aan de islam te houden middels kennis en deze kennis in praktijk te brengen (goede daden verrichten).
Waarlijk, de mensheid heeft dringende behoefte aan mensen die ze van de duisternis halen en brengen naar het licht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: “Voorwaar ik behoor tot de Moslims.” (Soerat Al-Foessilaat: 33)

Moge Allah ons predikers van het goede maken, diepe kennis van ons geloof schenken en succes geven in het uitnodigen (van de mensen naar onze geloof). Voorwaar, Hij is de Heer van alles en de Almachtige. Moge Allah’s vrede en zegeningen zijn met Mohammed, zijn familie en de metgezellen.

 Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

Wat is Islam? - Deel 4: Islam geloof van alle Profeten

4.1 Islam: geloof van alle Profeten

Islam is het geloof van Fitrah (d.w.z. de natuurlijke aanleg) waarop Allah de mensheid schiep. Het is de missie van voorgaande Profeten en Boodschappers. Iedere Profeet riep zijn volk op om de islam te omarmen. Allah (Verheven is Hij) vermeldt in Zijn Voortreffelijk Boek de vader van alle Profeten en Vriend van Allah, Ibrahim (vrede zij met hem):

“En wie keert zich af van de godsdienst van Ibrahim (d.w.z. islamitisch monotheïsme), anders dan wie zichzelf voor de gek houdt? En voorzeker hebben Wij hem uitverkoren in de wereld, en voorwaar, hij behoort in het Hiernamaals tot de oprechten. En (gedenkt) toen zijn Heer tot hem zei: “Onderwerp jezelf (aan Mij; d.w.z. wees een moslim).” Hij zei: “Ik onderwerp mij (als een moslim) aan de Heer der Werelden.” En Ibrahim droeg aan zijn kinderen en aan Ya’qoeb op: “O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft godsdienst voor jullie gekozen, sterft daarom niet, behalve in het geloof van de Islam (als moslims).” (Soerat Al-Baqarah: 132-133)

Allah zond Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) met deze voortreffelijke geloof toen de mensen van het Boek, de Joden en Christenen, in een staat van achteloosheid en afwijking verkeerden nadat ze de Thora en de Evangelie, door toe te geven aan hun verlangens, hebben veranderd. Vandaar dat de Joden en Christenen de kant van de ongelovigen van Qoeraysh (d.w.z. de stam waartoe de Profeet behoorden en die in Mekka was) kozen om de Profeet (vrede zij met hem) en zijn missie te verslaan. Met name de Joden waren hier fel in; alhoewel zij hem kenden via hun Boek (de Thora) en zij bevolen waren om hem te volgen en te geloven in zijn missie.
Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “Degenen aan wie Wij de Schrift (Joden en Christenen) hebben gegeven, kennen hem (Mohammed vrede zij met hem) zoals zij hun zonen kennen.” (Soerat Al-Baqarah: 286).

Verder is het vermeld in de authentieke Hadieth boek van Moeslim dat Aboe Hoerayrah (moge Allah met hem tevreden zijn) overleverde dat Profeet (Vrede zij met hem) zei: “Bij Hem in wiens handen de ziel van Mohammed ligt, geen Jood of Christen uit deze gemeenschap die van mij hoort en zijn geloof in hetgeen waarvoor ik ben gestuurd niet bevestigd, en in deze staat (van ongeloof) sterft; hij zal één van de inwoners van de Hel zijn.”

Zodoende heeft de Profeet (vrede zij met hem) toen hij zich in Medina vestigde, uitnodigingen gestuurd naar de koningen op aarde uit die tijd om hun tot de Islam op te roepen zodat zij vanuit de duisternis naar het licht werden gebracht.
Het (de missie van de islam) is in enkele woorden door Rabee’ ibn ‘Aamir (moge Allah tevreden met hem zijn) uitgelegd toen de Perzische Commandant, Rustom, hem vroeg: “wie ben je?” Hij antwoordde; “Wij zijn mensen die Allah heeft gestuurd om ieder die Hij wil uit de aanbidding van slaven te halen en te brengen naar de aanbidding van Allah alleen; uit de bekrompenheid van deze wereld naar de uitgestrektheid van deze wereld en het Hiernamaals, en uit de onrechtvaardigheid van andere geloven naar de rechtvaardigheid van de Islam.”

Deze definitieve religie is geopenbaard om zaken recht op juiste orde te stellen en de mensen te leiden naar de goede richting dat onder andere Tawied (d.w.z. geloven dat Allah de Enige Heerser en Schepper is en dat Hij alleen het recht heeft om aanbeden te worden) bevat, het geloven in Zijn Profeten en Boodschappers, (mensen) uitnodigen naar Tawhied en onderwerping aan Allah.

Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

>>> Lees hier Deel 5 <<<

3

Wat is Islam - Deel 2: De Basisprincipes van de Islam

2. Wat is Islam: De Basisprincipes van de Islam

Dit geweldige islamitische geloof is gebaseerd op vijf basisprincipes die de pilaren vormen. Ze zijn vermeld in de twee authentieke boeken van Hadieth (d.w.z. overleveringen van de Profeet vrede zij met hem), Al-Boekhaarie en Moeslim, waarin Ibn cOemar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“De Islam is op vijf zuilen gebouwd: het getuigen dat er geen god (het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, het verrichten van de (vijf) gebeden, het betalen van de Zakaat (armenbelasting), het vasten in de (maand) Ramadaan en het verrichte van de Haji (d.w.z. pelgrimstocht naar Mekka).”

2.1, De twee getuigenissen zijn de eerste en meeste belangrijke pilaar van de islam.
De twee getuigenissen (niets heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah en Mohammed (vrede zij met hem) is de Boodschapper van Allah) vormen de eerste en meeste belangrijke pilaar van de islam. Dergelijke grote woorden (die in de islamitische getuigenis voorkomen) zijn niet alleen een daad van aanbidding die door de tong worden uitgesproken, alhoewel iemand moslim wordt door ze uit te spreken. Het is ook een verplichting om te handelen in overeenstemming naar wat ze inhouden, inclusief het:

  • Het oprecht aanbidden van Allah alleen
  • Geloven dat Hij de Enige is die het recht heeft om aanbeden te worden en dat het aanbidden van iets anders vals en ongegrond is.

Zij (de twee getuigenissen) omvatten de noodzaak van het houden van Allah de Verhevene en van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Deze toewijding betekent dat je Allah alleen aanbidt, Hem verheerlijkt en de Soennah volgt (d.w.z. Allah aanbidden zoals de Profeet vrede zij met hem het deed). Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat Ali’Imraan: 31)

De twee getuigenissen betekenen ook dat je gehoorzaamheid bent aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in al zijn bevelen. Allah (Verheven is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan.” (Soerat Al-Hashr: 7).

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Drie (zaken), als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: dat hij van Allah en Zijn Profeet meer dan dat hij van de rest houdt.”

Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:

“Niemand van jullie zal geloven totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, zijn kinderen en alle mensen.” (overgeleverd door Al-Al-Boekhaarie en Moeslim)

2.2. De tweede Pilaar: Het verrichten van het gebed

Het is de tweede en meest belangrijke pilaar na de twee getuigenissen, want het vormt de fundament van de islam. Waarlijk, de eerste daad van aanbidding voor welke de moslim dienaar ter verantwoording zal worden geroepen op de Dag der Opstanding, is het gebed. Als het (verrichten van het) gebed voldaan is, dan zul je succes en voorspoed behalen, en als het ontbreekt, dan zal je verlies en ergernis ervaren. Het gebed is een daad van aanbidding dat op zijn tijd uitgevoerd moet worden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het gebed is voor de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.” (Soerat An-Nisaa': 104)

Allah, Verheerlijkt en Verheven is Hij, heeft bevolen om de gebeden exact op hun voorgeschreven tijden te verrichten. Vandaar dat Hij vermeld (interpretatie van de betekenis):

“Waakt over de Salaat (d.w.z. de vijf verplichte gebeden) en de middelste Salaat (d.w.z. het Asr-gebed). En staat voor Allah in ootmoed (en geconcentreerd in het gebed).” (Soerat Al-Baqarah: 238)

Allah de Geprezen en Verhevene, heeft degene die de gebeden verwaarlozen en uitstellen tot na hun vastgestelde tijden gewaarschuwd:

“Maar na hun volgden andere generaties, die het gebed achterwege lieten (d.w.z. ze lieten het gebed achterwege door ze niet te verrichten of ze niet op de juiste manier te verrichten of ze niet op de vastgestelde tijden te verrichten) en hun begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.” (Soerat Maryam: 56)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“Wee dan de verrichters van het gebed, degenen die onachtzaam zijn met hun gebeden (d.w.z. degenen die de gebeden uitstellen van hun vastgestelde tijden).” (Soerat Al-Ma’oen: 4-5)

Het gebed is hetgeen wat verschil maakt tussen Islam en ongeloof en Shirk (polytheïsme). Het is overgeleverd door Moeslim in zijn Sahih (authentieke Hadieth boek) dat Djaabir (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
“Ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) horen zeggen: “Tussen een man en ongeloof en heidendom is het verlaten van het gebed.”

Zoals in de Hadieth overgeleverd door Boeraydah (Moge Allah tevreden met hem zijn), zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dat wat ons onderscheidt van de ongelovigen en hypocrieten is het verrichten van het gebed. Degene die het verlaat wordt een ongelovige.”

2.2.1. Het gebed in de moskee is verplicht voor de mannen

Het is overgeleverd door Ibn Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het gebed verricht in gemeenschap (in de moskee) is zeven-en-twintig graden beter dan het gebed van een enkel persoon.” (Al-Boekhaarie en Moslim)

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) overwoog opdracht te geven om de huizen van degenen die het gezamenlijke gebed achterwege lieten, te verbranden.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die de oproep tot het gebed hoort en er niet naartoe gaat, dan is er geen gebed voor hem, behalve met een excuus. “ (Overgeleverd door Ibn Maadjah, Al-Daraqotnie, Ibn Hibbaan en Al-Haakim met een authentieke keten van overleveraars.)

Al deze (genoemde) teksten wijzen op de grote verdienste van het verrichten van het gebed in de gemeenschap.

2.2.2. Rust en nederigheid in het gebed

Een perfecte en geaccepteerde gebed door Allah de Verhevene, heeft als voorwaarde dat het in nederigheid en rust wordt uitgevoerd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig (geconcentreerd) zijn in hun gebed.” (Soerat Al-Mo'minoen: 1-2)

De Profeet (vrede zij met hem) beval degenen die het gebed niet op een manier van rust hebben uitgevoerd, te herhalen. Verder is het gebed een uiting van gelijkheid, broederschap, eenheid en een verenigde bestemming richting de Ka’bah als één Qiblah (d.w.z. gebedsrichting). Het gebed is de bron van comfort en uiterste genot voor een gelovige. De Profeet (vrede zij met hem) was gewend om zich te wenden tot het gebed wanneer hij enige soort van verdriet, bedroefdheid voelde. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zoekt hulp door middel van geduld en het gebed.” (Soerat Al-Baqarah: 153)

Verder zei hij gewoonlijk tegen Bilal: “O Bilal troost ons ermee (d.w.z. het gebed).” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en Ahmad Ibn Hanbal).

Dit is zo omdat als een moslim in het gebed staat, hij in feitelijk voor zijn Schepper Allah staat, De Verheerlijkte en Verhevene. Hij voelt dan rust in zijn hart, rust in zijn ziel, nederigheid in zijn lichaam, en uiterste plezier met zijn Heer en God.

 Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

>>> Lees hier Deel 3 <<<

 

4

Wat is Islam? - Deel 1

Wat is Islam: Alle lof aan Allah. Moge de  vrede en zegeningen zijn met de laatste Profeet.  Allah de Verhevene geeft in de Koran aan (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(Soerat Al-Maa’idah: 3).

Allah (Geprezen is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk de religie bij Allah is de Islam”
(Soerat Aali cImraan: 19)

“En wie een andere religie dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”
(Soerat Aali cImraan: 85).

Islam houdt in dat jezelf aan Allah onderwerpt. Dit doe je door te geloven dat Allah de Enige Heerser en Schepper is van dit Universum en dat Hij de Enige Ware God is die aanbeden mag worden. Je dient ook te geloven dat Allah over perfecte Eigenschappen beschikt en geen enkele tekortkoming kent. Daarnaast onderwerp je jezelf aan Allah door Hem te gehoorzamen en te aanbidden. Iemand die zich onderwerpt aan Allah, en dus moslim is, mag geen daden van Shirk (d.w.z. dat je een ander naast Allah aanbidt, of dat je iemand anders gelijk stelt aan Allah in de zaken die alleen aan Hem toebehoren) plegen.

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie dat Aboe Radjaa’ al-‘Utaridy zei; “We aanbaden (voor de missie van de Profeet Mohammed vrede zij met hem) een bepaalde steen, maar als we een beter steen vonden, dan zouden we de eerste steen weggooien en de andere aanbidden.  Als we geen steen vonden om te aanbidden, dan zouden we een handvol zand pakken, melk overheen gieten en de rondgang omheen verrichten.”

Wat betreft de toestand van de mensen voor de missie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de Nobele Koran heeft in vele verzen naar ze gerefereerd. Bijvoorbeeld als Allah, Verheerlijkt en Geprezen is Hij, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij aanbaden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat, en zij zeggen: “Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah.”
(Soerat Yoenoes: 18)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die naast Hem Awliyaa (d.w.z. beschermers, helpers, heiligen, goden) nemen (zeggen): “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.”
(Soerat Az-Zoemar: 3)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer zij een gruweldaad (d.w.z. een kwade daad, naakt rond de Kacbah lopen, en elke vorm van onwettige seksuele gemeenschap) bedrijven, dan zeggen zij: “Wij  troffen dit bij onze vaderen aan en Allah heeft ons dit bevolen.” Zeg (O Mohammed): “Voorwaar, Allah beveelt geen gruweldaden, zeggen jullie dat over Allah wat jullie niet weten?”
(Soerat al-Acraaf: 28)

Er zijn vele andere Koran verzen die deze betekenissen uitdrukken. Bovendien hebben de authentieke overleveringen die zijn overgeleverd door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), de samenstellers van zijn biografie, historici en betrouwbare geleerden, ons verteld over de toestand van de mensen (voor de tijd van Boodschapper vrede zij met hem). En dat zij meerdere vormen van Shirk (d.w.z. veelgodenaanbidding) uitoefenden. Sommigen aanbaden afgoden en beelden. Anderen aanbaden de dood, de zon, de maan, of de sterren.

1.1 De missie van de Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem)

De Boodschapper van Allah (Vrede zij met hem) heeft hun daarom uitgenodigd om Allah alleen te aanbidden en alle valse goden die zij en hun voorouders aanbaden, te verlaten. Allah de Verheerlijkte en Geprezene, vermeld in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.”
(Soerat Al-Acraaf: 158)

Allah (Verheven en Geprezen is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet (Mohammed), voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. En als een oproeper tot Allah (d.w.z. om Allah alleen te aanbidden), met zijn toestemming, en als een verlichtende lamp”
(Soerat Al-Ahzaab: 45-46)

“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden (d.w.z. geen deelgenoten aan Hem toekennen).”
(Soerat Al-Bayyinah: 5)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden.” (Soerat Al-Israa`:23)

Verder zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, aanbid jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”
(Soerat Al-Baqarah: 21)

In vele verzen wijst Allah dat deze polytheïsten (d.w.z. veelgodenaanbidders) ondanks hun ongeloof en afgoderij, toegaven dat Hij hun Schepper en Voorziener is. Maar zij aanbaden anderen (afgoden) naast Allah en zagen hun als tussenpersonen of bemiddelaars tussen hun en Allah. Allah de Geprezene vermeld hierover (interpretatie van de betekenis):

“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en niet baat, en zij zeggen: “Deze zijn onze voorsprekers (of bemiddelaars) bij Allah.”
(Soerat Yoenes: 18)

En andere verzen die hetzelfde overbrengen zoals de vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: “Wie heeft macht over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt het levende voort uit het dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: “Allah,” Zeg dan: “Zullen jullie (Allah) dan niet vrezen (voor zijn bestraffing voor het toekennen van deelgenoten in de aanbidding van Allah).” (Soerat Yoenes: 31)

Allah (Verheven en Geprezen is Hij) zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen: “Allah.” Waarom wenden zij dan weg (van het aanbidden van Allah die hun geschapen heeft)?” (Soerat Zokhroef: 87)

Dus de missie van onze Meester Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die de boodschap van de Islam verkondigde, de laatste van alle religiën, is niet alleen voor de Arabieren maar voor alle mensen. De Profeet (vrede zij met hem) werd gezonden in een periode waarin alle mensen broodnodige behoefte hadden aan iemand die hun uit de duisternis naar het licht zou brengen.

>>> Lees hier Deel 2 <<<