Wat is Islam – Deel 1

Wat is Islam? – Deel 1

Wat is Islam: Alle lof aan Allah. Moge de  vrede en zegeningen zijn met de laatste Profeet.  Allah de Verhevene geeft in de Koran aan (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(Soerat Al-Maa’idah: 3).

Allah (Geprezen is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk de religie bij Allah is de Islam”
(Soerat Aali cImraan: 19)

“En wie een andere religie dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”
(Soerat Aali cImraan: 85).

Islam houdt in dat jezelf aan Allah onderwerpt. Dit doe je door te geloven dat Allah de Enige Heerser en Schepper is van dit Universum en dat Hij de Enige Ware God is die aanbeden mag worden. Je dient ook te geloven dat Allah over perfecte Eigenschappen beschikt en geen enkele tekortkoming kent. Daarnaast onderwerp je jezelf aan Allah door Hem te gehoorzamen en te aanbidden. Iemand die zich onderwerpt aan Allah, en dus moslim is, mag geen daden van Shirk (d.w.z. dat je een ander naast Allah aanbidt, of dat je iemand anders gelijk stelt aan Allah in de zaken die alleen aan Hem toebehoren) plegen.

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie dat Aboe Radjaa’ al-‘Utaridy zei; “We aanbaden (voor de missie van de Profeet Mohammed vrede zij met hem) een bepaalde steen, maar als we een beter steen vonden, dan zouden we de eerste steen weggooien en de andere aanbidden.  Als we geen steen vonden om te aanbidden, dan zouden we een handvol zand pakken, melk overheen gieten en de rondgang omheen verrichten.”

Wat betreft de toestand van de mensen voor de missie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de Nobele Koran heeft in vele verzen naar ze gerefereerd. Bijvoorbeeld als Allah, Verheerlijkt en Geprezen is Hij, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij aanbaden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat, en zij zeggen: “Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah.”
(Soerat Yoenoes: 18)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die naast Hem Awliyaa (d.w.z. beschermers, helpers, heiligen, goden) nemen (zeggen): “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.”
(Soerat Az-Zoemar: 3)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer zij een gruweldaad (d.w.z. een kwade daad, naakt rond de Kacbah lopen, en elke vorm van onwettige seksuele gemeenschap) bedrijven, dan zeggen zij: “Wij  troffen dit bij onze vaderen aan en Allah heeft ons dit bevolen.” Zeg (O Mohammed): “Voorwaar, Allah beveelt geen gruweldaden, zeggen jullie dat over Allah wat jullie niet weten?”
(Soerat al-Acraaf: 28)

Er zijn vele andere Koran verzen die deze betekenissen uitdrukken. Bovendien hebben de authentieke overleveringen die zijn overgeleverd door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), de samenstellers van zijn biografie, historici en betrouwbare geleerden, ons verteld over de toestand van de mensen (voor de tijd van Boodschapper vrede zij met hem). En dat zij meerdere vormen van Shirk (d.w.z. veelgodenaanbidding) uitoefenden. Sommigen aanbaden afgoden en beelden. Anderen aanbaden de dood, de zon, de maan, of de sterren.

1.1 De missie van de Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem)

De Boodschapper van Allah (Vrede zij met hem) heeft hun daarom uitgenodigd om Allah alleen te aanbidden en alle valse goden die zij en hun voorouders aanbaden, te verlaten. Allah de Verheerlijkte en Geprezene, vermeld in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.”
(Soerat Al-Acraaf: 158)

Allah (Verheven en Geprezen is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet (Mohammed), voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. En als een oproeper tot Allah (d.w.z. om Allah alleen te aanbidden), met zijn toestemming, en als een verlichtende lamp”
(Soerat Al-Ahzaab: 45-46)

“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden (d.w.z. geen deelgenoten aan Hem toekennen).”
(Soerat Al-Bayyinah: 5)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden.” (Soerat Al-Israa`:23)

Verder zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, aanbid jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”
(Soerat Al-Baqarah: 21)

In vele verzen wijst Allah dat deze polytheïsten (d.w.z. veelgodenaanbidders) ondanks hun ongeloof en afgoderij, toegaven dat Hij hun Schepper en Voorziener is. Maar zij aanbaden anderen (afgoden) naast Allah en zagen hun als tussenpersonen of bemiddelaars tussen hun en Allah. Allah de Geprezene vermeld hierover (interpretatie van de betekenis):

“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en niet baat, en zij zeggen: “Deze zijn onze voorsprekers (of bemiddelaars) bij Allah.”
(Soerat Yoenes: 18)

En andere verzen die hetzelfde overbrengen zoals de vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: “Wie heeft macht over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt het levende voort uit het dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: “Allah,” Zeg dan: “Zullen jullie (Allah) dan niet vrezen (voor zijn bestraffing voor het toekennen van deelgenoten in de aanbidding van Allah).” (Soerat Yoenes: 31)

Allah (Verheven en Geprezen is Hij) zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen: “Allah.” Waarom wenden zij dan weg (van het aanbidden van Allah die hun geschapen heeft)?” (Soerat Zokhroef: 87)

Dus de missie van onze Meester Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die de boodschap van de Islam verkondigde, de laatste van alle religiën, is niet alleen voor de Arabieren maar voor alle mensen. De Profeet (vrede zij met hem) werd gezonden in een periode waarin alle mensen broodnodige behoefte hadden aan iemand die hun uit de duisternis naar het licht zou brengen.

>>> Lees hier Deel 2 <<<

Reacties zijn gesloten.