Wat is Islam – Deel 2: De Basisprincipes van de Islam

2. Wat is Islam: De Basisprincipes van de Islam

Dit geweldige islamitische geloof is gebaseerd op vijf basisprincipes die de pilaren vormen. Ze zijn vermeld in de twee authentieke boeken van Hadieth (d.w.z. overleveringen van de Profeet vrede zij met hem), Al-Boekhaarie en Moeslim, waarin Ibn cOemar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“De Islam is op vijf zuilen gebouwd: het getuigen dat er geen god (het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, het verrichten van de (vijf) gebeden, het betalen van de Zakaat (armenbelasting), het vasten in de (maand) Ramadaan en het verrichte van de Haji (d.w.z. pelgrimstocht naar Mekka).”

2.1, De twee getuigenissen zijn de eerste en meeste belangrijke pilaar van de islam.
De twee getuigenissen (niets heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah en Mohammed (vrede zij met hem) is de Boodschapper van Allah) vormen de eerste en meeste belangrijke pilaar van de islam. Dergelijke grote woorden (die in de islamitische getuigenis voorkomen) zijn niet alleen een daad van aanbidding die door de tong worden uitgesproken, alhoewel iemand moslim wordt door ze uit te spreken. Het is ook een verplichting om te handelen in overeenstemming naar wat ze inhouden, inclusief het:

  • Het oprecht aanbidden van Allah alleen
  • Geloven dat Hij de Enige is die het recht heeft om aanbeden te worden en dat het aanbidden van iets anders vals en ongegrond is.

Zij (de twee getuigenissen) omvatten de noodzaak van het houden van Allah de Verhevene en van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Deze toewijding betekent dat je Allah alleen aanbidt, Hem verheerlijkt en de Soennah volgt (d.w.z. Allah aanbidden zoals de Profeet vrede zij met hem het deed). Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat Ali’Imraan: 31)

De twee getuigenissen betekenen ook dat je gehoorzaamheid bent aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in al zijn bevelen. Allah (Verheven is Hij) zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan.” (Soerat Al-Hashr: 7).

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Drie (zaken), als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: dat hij van Allah en Zijn Profeet meer dan dat hij van de rest houdt.”

Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:

“Niemand van jullie zal geloven totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, zijn kinderen en alle mensen.” (overgeleverd door Al-Al-Boekhaarie en Moeslim)

2.2. De tweede Pilaar: Het verrichten van het gebed

Het is de tweede en meest belangrijke pilaar na de twee getuigenissen, want het vormt de fundament van de islam. Waarlijk, de eerste daad van aanbidding voor welke de moslim dienaar ter verantwoording zal worden geroepen op de Dag der Opstanding, is het gebed. Als het (verrichten van het) gebed voldaan is, dan zul je succes en voorspoed behalen, en als het ontbreekt, dan zal je verlies en ergernis ervaren. Het gebed is een daad van aanbidding dat op zijn tijd uitgevoerd moet worden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het gebed is voor de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.” (Soerat An-Nisaa’: 104)

Allah, Verheerlijkt en Verheven is Hij, heeft bevolen om de gebeden exact op hun voorgeschreven tijden te verrichten. Vandaar dat Hij vermeld (interpretatie van de betekenis):

“Waakt over de Salaat (d.w.z. de vijf verplichte gebeden) en de middelste Salaat (d.w.z. het Asr-gebed). En staat voor Allah in ootmoed (en geconcentreerd in het gebed).” (Soerat Al-Baqarah: 238)

Allah de Geprezen en Verhevene, heeft degene die de gebeden verwaarlozen en uitstellen tot na hun vastgestelde tijden gewaarschuwd:

“Maar na hun volgden andere generaties, die het gebed achterwege lieten (d.w.z. ze lieten het gebed achterwege door ze niet te verrichten of ze niet op de juiste manier te verrichten of ze niet op de vastgestelde tijden te verrichten) en hun begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.” (Soerat Maryam: 56)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“Wee dan de verrichters van het gebed, degenen die onachtzaam zijn met hun gebeden (d.w.z. degenen die de gebeden uitstellen van hun vastgestelde tijden).” (Soerat Al-Ma’oen: 4-5)

Het gebed is hetgeen wat verschil maakt tussen Islam en ongeloof en Shirk (polytheïsme). Het is overgeleverd door Moeslim in zijn Sahih (authentieke Hadieth boek) dat Djaabir (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
“Ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) horen zeggen: “Tussen een man en ongeloof en heidendom is het verlaten van het gebed.”

Zoals in de Hadieth overgeleverd door Boeraydah (Moge Allah tevreden met hem zijn), zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dat wat ons onderscheidt van de ongelovigen en hypocrieten is het verrichten van het gebed. Degene die het verlaat wordt een ongelovige.”

2.2.1. Het gebed in de moskee is verplicht voor de mannen

Het is overgeleverd door Ibn Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het gebed verricht in gemeenschap (in de moskee) is zeven-en-twintig graden beter dan het gebed van een enkel persoon.” (Al-Boekhaarie en Moslim)

Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) overwoog opdracht te geven om de huizen van degenen die het gezamenlijke gebed achterwege lieten, te verbranden.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die de oproep tot het gebed hoort en er niet naartoe gaat, dan is er geen gebed voor hem, behalve met een excuus. “ (Overgeleverd door Ibn Maadjah, Al-Daraqotnie, Ibn Hibbaan en Al-Haakim met een authentieke keten van overleveraars.)

Al deze (genoemde) teksten wijzen op de grote verdienste van het verrichten van het gebed in de gemeenschap.

2.2.2. Rust en nederigheid in het gebed

Een perfecte en geaccepteerde gebed door Allah de Verhevene, heeft als voorwaarde dat het in nederigheid en rust wordt uitgevoerd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig (geconcentreerd) zijn in hun gebed.” (Soerat Al-Mo’minoen: 1-2)

De Profeet (vrede zij met hem) beval degenen die het gebed niet op een manier van rust hebben uitgevoerd, te herhalen. Verder is het gebed een uiting van gelijkheid, broederschap, eenheid en een verenigde bestemming richting de Ka’bah als één Qiblah (d.w.z. gebedsrichting). Het gebed is de bron van comfort en uiterste genot voor een gelovige. De Profeet (vrede zij met hem) was gewend om zich te wenden tot het gebed wanneer hij enige soort van verdriet, bedroefdheid voelde. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zoekt hulp door middel van geduld en het gebed.” (Soerat Al-Baqarah: 153)

Verder zei hij gewoonlijk tegen Bilal: “O Bilal troost ons ermee (d.w.z. het gebed).” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en Ahmad Ibn Hanbal).

Dit is zo omdat als een moslim in het gebed staat, hij in feitelijk voor zijn Schepper Allah staat, De Verheerlijkte en Verhevene. Hij voelt dan rust in zijn hart, rust in zijn ziel, nederigheid in zijn lichaam, en uiterste plezier met zijn Heer en God.

 Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

>>> Lees hier Deel 3 <<<

 

Reacties zijn gesloten.