De Eigenschappen van Allah

Allah, Geprezen en Verheven is Hij, is de Schepper van dit geweldige universum en Hij is Degene die alles wat zich in dit universum bevindt aan schepsel, voorziet en onderhoudt. Als we kijken hoe ongelooflijk. Allah beschikt over Perfecte Eigenschappen en kent geen enkele tekortkoming. Om erachter te komen welke Eigenschappen Allah bezit, moeten we kijken naar de authentieke overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) waarin hij ons verteld over Allah’s Eigenschappen en naar de Koran verzen die hierover gaan:

Zijn Eenheid

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.”
(Soerat al-Ikhlaas: 1-2)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”
(Soerat al-Ikhlaas: 4)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: “Alle Lof komt Allah toe Die Zich geen zoon heeft genomen en Die geen deelgenoot heeft in Zijn Koninkrijk, noch heeft Hij enige helper wegens zwakheid.” En verheerlijkt Hem met een grote verheerlijking.”
(Soerat al-Israa’: 111)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige god naast Hem, anders zou elke god hetgeen hij schiep, voor zich houden, en sommigen van hen zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren. Kenner van het ongeziene en het geziene. Hij is verheven boven hetgeen zij (als deelgenoten) met Hem vereenzelvigen.”
(Soerat Al-Mo’minoen: 91-92)

Zijn Kennis (interpretatie van de betekenis):
Allah, de Verhevene, zegt:
“Hij weet alles wat de aarde binnengaat en wat er uit voortkomt en wat van de hemel nederdaalt en wat er naar opstijgt; Hij is de Barmhartige, de Vergevensgezinde.”
(Soerat Sabaa’: 2)

En Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke; niemand kent dit, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder dat Hij het weet, noch is er een korrel in de duisternis der aarde, noch iets dat groen of droog is, zonder dat het in een Duidelijk Boek is vermeld.”
(Soerat Al-An’aam: 59)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En geen vrouw wordt zwanger of brengt voort, zonder Zijn Kennis.”
(Soerat Faatir: 11)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“… opdat u zult weten dat Allah Macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in Zijn Kennis omvat.”
(Soerat At-Talaaq: 12)

Zijn Macht:

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Voorzeker, Allah is de Grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.”
(Soerat Adh-Dhaariyaat: 58)

Zijn Alhorendheid en Zijn Alziendheid:

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”
(Soerat ash-Shooera: 11)

En Hij, de Verhevene, zegt:
Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbidt Hem dus. En Hij is over alle zaken Toezichthouder.
(Soerat Al-An’aam: 102)

Zijn Wil

En Allah, de Verhevene, zegt:
“Als je maar, toen je jouw tuin binnentrad, had gezegd: ‘Het is zoals Allah wenst, er is geen macht dan aan Allah?’ ”
(Soerat Al-Kahf: 39)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En indien Allah wilde, zouden zij, die na hen kwamen, elkaar niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen van hen geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkaar niet hebben bestreden, maar Allah doet wat Hij wil.” [Soerat Al-Baqarah; 253] 20
En Hij, de Verhevene, zegt:
“ En jouw Heer is de Behoefteloze, de Bezitter van Barmhartigheid. Als Hij wil, dan vaagt Hij jullie weg en stelt Hij na jullie als opvolgers aan wie Hij wil..” [Soerat Al-An’aam; 133]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islaam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was.”
[Soerat Al-An’aam; 125]
Zijn Liefde:
Allah, de Verhevene, zegt:
“…en doe goed: voorzeker!, Allah heeft hen lief, die goed doen.”
[Soerat Al-Baqarah; 195]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Zolang zij daarom getrouw jegens jullie zijn, wees dan getrouw jegens hen. Voorzeker!, Allah heeft de godvruchtigen lief.” [Soerat At-Tawbah; 7)

En Hij, de Verhevene, zegt:
“Allah houdt van hen, die zich in berouw tot Hem wenden en zich rein houden.”
[Soerat Al-Baqarah; 222]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“ Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, vlog mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven.” [Soerat Ali-‘Imraan; 31)
En Hij, de Verhevene, zegt:
“En Hij is de Vergevende, de Liefdevolle.” [Soerat Al-Buruuj; 14]
Zijn Genade:
En Allah, de Verhevene, zegt:
“In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.”
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken..” [Soerat Ghafir; 7]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“En Hij is Genadig voor de gelovigen.” [Soerat Al-Ahzaab; 43]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Jullie Heer heeft zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven.” (Soerat AL-An’aam: 54)
En Hij, de Verhevene, zegt:
“…en Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen.” [Soerat Al-A’raaf; 156]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Maar Allah is de Beste Beschermer en Hij is de Genadigste der Genadigen.” [Soerat Yoesoef; 64]

Zijn Gehoor:
Allah, de Verhevene, zegt:
“Waarlijk, Allah heeft de woorden gehoord van haar die bij jou (Mohammed) twisste over haar echtgenoot en tot Allah klaagde. En Allah hoorde het gesprek van jullie beiden aan. En Allah is Alhorend, Alzien.” [Soerat Al-Mujaadalah; 1]

En Hij, de Verhevene, zegt:
“En voorzeker, Allah heeft de uiting gehoord van degenen (de Joden), die zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” “ [Soerat Ali-‘Imraan; 181

En Hij, de Verhevene, zegt:
“Of denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en hun beraadslaging niet horen? Ja zeker, (dat doen Wij wel)! Onze Boodschappers bij hen schrijven alles op.” [Soerat Az-Zukhruuf; 80]

Zijn zichtvermogen
En Hij, de Verhevene, zegt:
“Weet hij dan niet dat Allah alles ziet?” [Soerat Al-‘Alaq; 14]
Allah, de Verhevene, zegt:
“Hij (Allah) zei: “Vreest niet, want Ik ben met jullie (Mozes en Haron). Ik hoor en Ik zie.” [Soerat Taa-Haa; 46]