De Boodschap van de Islam

De basis principe van Allah’s geopenbaarde religie, Islam, is het alleen aanbidden van Allah en het vermijden van aanbidding gericht naar welke persoon, plaats of voorwerp dan ook. Aangezien alles buiten Allah de Perfecte Schepper, tot zijn schepping behoort; kan er gezegd worden dat de islam in essentie de mensen weg roept van de aanbidding van het geschapen en uitnodigt naar de aanbidding van de enige Schepper. Hij is de Enige die de aanbidding van de mensen verdient aangezien onze gebeden alleen met Zijn Wil worden verhoord.

Als iemand tot een boom bidt en zijn gebeden worden verhoord, dan is het niet de boom die hiervoor heeft gezorgd maar Allah heeft gezorgd voor de omstandigheden die naar deze verhoor hebben geleid. Je zult wellicht zeggen “dat is vanzelfsprekend”, echter voor de boomaanbidders niet. Evenzo worden de gebeden gericht naar Jezus, Boeddha, Krishna of zelfs Mohammed niet verhoord door hen, maar door Allah de Alhorende. Zo heeft Jezus nooit zijn volgelingen geroepen om hem te aanbidden zoals Allah ons in Zijn Boek verteld (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenk) toen Allah zei: “O Jezus, zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: “Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij (Jezus) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker weten. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de kenner van het verborgene.” (Soerat al-Maa’idah:116)

In een andere vers zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren.” (Soerat al-Ghaafir: 60)

“En roep geen andere god aan naast Allah. Er is geen god dan Hij.” (Soerat al-Qasas:88)

Er moet worden opgemerkt dat tot de fundamenten van de Islam behoort het geloven dat Allah en Zijn schepping twee totaal verschillende entiteiten zijn. Allah maakt namelijk geen deel uit van zijn Schepping. Noch lijkt Hij op Zijn Schepping, noch is de Schepping een deel van Hem.

Dit lijkt duidelijk, maar het aanbidden van de schepping (waaronder heilige personen, Engelen, Profeten, stenen, beelden, sterren, planeten etc.) door mensen in plaast van de Schepper wordt grotendeels veroorzaakt door onwetendheid over dit concept. Het is het geloof dat Allah overal in Zijn schepping is of dat zijn Goddelijke Wezen in sommige elementen van de schepping aanwezig is, dat heeft geleid naar de verering en aanbidding van Allah via zijn schepping.

Echter, de boodschap van de Islam zoals die door de Profeten verkondigd is, is het aanbidden van Allah alleen en het vermijden van de aanbidding van Zijn schepping op een directe of indirecte manier. Allah zegt duidelijk in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei): “Aanbidt Allah en houdt afstand van de Taghoet (d.w.z. valse goden).” (Soerat An-Nahl: 36)

Wanneer de aanbidder van de valse goden wordt gevraagd waarom hij of zij buigt voor de goden (die door de mensen gemaakt zijn), dan is de steevaste antwoord dat hij in feite niet de afgoden (beelden) aanbidt, maar Allah die in hen aanwezig is.

Degene die de basis boodschap van de Islam heeft begrepen en de gevolgen daarvan, kan het nooit eens zijn met het aanbidden van een ander mens, beeld, Engel, dier, ster of planeet dan ook, onder geen enkele omstandigheid. De religie van God is in kern een duidelijke roep naar het aanbidden van de Schepper en een afwijzing van het vereren van de schepping in welke vorm dan ook. Dit is de betekenis van de “motto” van de islam:
“Laa Illaha Illallaah” (niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah)

De herhaling (en uitspreken) van deze woorden brengt een persoon automatisch in de Islam en een oprecht geloof erin garandeert je het paradijs.

Zo is vermeld dat de laatste Profeet van de Islam zei: “Ieder die zegt: “Er is geen God die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah (La illaha illalaah),” en sterft terwijl hij hierin gelooft, zal het paradijs binnen treden.” (Overgeleverd door Aboe Dhar en verzameld door Al-Boekhari en Moeslim)

Bron: Dr. Bilal Philips, The True Religion of God